martes, 22 de noviembre de 2016

1 Xofer Unitat Mòbil (personal no sanitari) a l'illa de Mallorca per a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears ( FBSTIB )

Bases generals que han de regir el procés ordinari de selecció per cobrir de manera eventual o interina el lloc de treball que es generi a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, en relació a la categoria professional de xòfer a l'illa de Mallorca .
Objecte
L'objecte de les presents bases és regir el procés ordinari selectiu per cobrir de manera eventual o interina el lloc de treball que es generi a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (d'ara endavant, FBSTIB), en relació amb la categoria professional de xofer a l’illa de Mallorca
La relació actual de llocs de treball de xofers de la FBSTIB a Mallorca són llocs de feina de 37,5 hores/setmana i 32 hores/setmana, per a la realització de col·lectes de recollida de sang de donació altruista a l'illa.
Aquest procés selectiu s'orienta a la constitució i el manteniment d'una borsa de treball.
Les places s'adjudicaran a les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu i figurin en la borsa de treball, d'acord amb la puntuació total obtinguda, seguint l'ordre de prelació, en concordança amb la normativa vigent en la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El acompliment de les funcions de la plaça serà, amb caràcter eventual o interí, fins que la mateixa sigui coberta en propietat, s'amortitzi o es produeixin altres supòsits previstos en la legislació vigent.
Segona
Requisits i condicions generals de les persones aspirants
Per ser admesos a les proves selectives per la borsa de treball, les persones interessades  tindran que reunir els següents requisits:
1. Tenir nacionalitat espanyola
2. Tenir nacionalitat d’un Estat Membre de la Unió Europea o d'algun Estat al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
3. Les persones que no estiguin incloses en els supòsits anteriors i es trobin a Espanya en situació de legalitat, han de ser titulars de la documentació que els habilita per residir i accedir sense limitació al mercat de treball.
4. Tenir divuit anys complerts.
5. Estar en possessió del títol o nivell de titulació exigit, o estar en les condicions d'obtenir-lo en la data en les que finalitza el termini de presentació de les sol·licituds.
6. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, s'ha de presentar la corresponent homologació o certificat acreditatiu del reconeixement del títol equivalent, atorgat pel Ministeri d' Educació, Cultura i Esports, atenint-se a la normativa vigent.
7. Acreditar els coneixements de llengua catalana que estableix la Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears.
Els coneixements  s'acreditaran mitjançant l'aportació de un certificat oficial expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o expedit o homologat per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
Si després de finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es determina com a requisit per ocupar un lloc de treball estar en possessió d’un determinat nivell de coneixements de llengua catalana, la persona a la qual es cridi per ocupar-lo haurà d’acreditar el nivell exigit d’acord amb la relació de llocs de treball i la normativa en vigor. Si la persona aspirant no acredita els coneixements de català requerits per ocupar aquest lloc no podrà ser contractada. No obstant conservarà el seu lloc a la borsa.
8. Acreditar els coneixements de llengua castellana quan no es tingui la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprengui el seu coneixement. En aquest cas, s'acreditarà el coneixement de la mateixa mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o el Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers, expedit per les escoles oficials d'idiomes, o mitjançant l'acreditació d'estar en possessió d’una titulació espanyola acadèmica expedida pel òrgan oficial competent al territori espanyol.
9. No patir cap malaltia ni estar afectada per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions de la plaça de la que s’opti.
10. No haver estat separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública, ni trobar-se inhabilitada per l'exercici de la funció pública.
11. Les persones aspirants que al·leguin discapacitat hauran que a presentar, d'acord amb la normativa vigent, un certificat dels equips multi professionals de la Direcció General de Dependència que acrediti les condicions personals d'aptitud per l'exercici de les funcions fonamentals de les categories professionals convocades en aquest procés selectiu.
12. No incórrer en causa d'incompatibilitat específica.
Tercera
Requisits específics
Les persones aspirants hauran de reunir els requisits establerts en la categoria professional, d'acord amb la plaça a la qual opten, que figuren a l'Annex 1.
Quarta
Sol·licitud, documentació, termini, vigència i lloc de presentació
1. La sol·licitud per formar part en les proves selectives per a la borsa de treball es presentaran amb l'imprès corresponent (veure Annex 2), degudament emplenada i dirigida al Departament de Recursos Humans de la FBSTIB.
- 3.2. Personal no sanitari - Xofer
En la sol·licitud, les persones aspirants hauran d'esmentar expressament que reuneixen tots els requisits i condicions exigides en cada cas.
Les persones aspirants que no facin constar les dades exigides a la sol·licitud, podran esmenar les deficiències en un període no superiors a 3 dies, de no ser així seran excloses .
2. Per formar part del procés de selecció per la borsa de treball, les persones aspirants tindran que a presentar obligatòriament la següent documentació:
a. Sol·licitud, d'acord amb el model de l'Annex 2.
b. Fotocòpia del DNI o equivalent o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat, i, si cas, de la residència legal.
c. Titulació exigida, d'acord amb l'annex 1.
d. Certificat del Nivell exigit de Coneixements, Orals i Escrits, de la llengua catalana, d'acord amb l'annex 1.
e. Per a les persones aspirants amb discapacitat, un certificat dels equips multi professionals de la Direcció General de Dependència que acrediti la compatibilitat per al exercici de les funcions corresponents a la categoria professional objecte de la convocatòria, i en el que es determinin, en el seu cas, les adaptacions que la persona aspirant necessita per a complir les funcions del lloc de treball.
e. Currículum al que figurin, com mínim les dades personals i de contacte, les dades formatius i acadèmics i les dades laborals remunerats.
f. Autovaloració de mèrits, d'acord amb el model de l'Annex 3.
g. Acreditació documental dels mèrits al·legats en l'autovaloració, mitjançant còpies compulsades.
3. La sol·licitud i la resta de documentació exigida en l'apartat anterior podrà presentar-se de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, al Registre de la FBSTIB, situat al carrer de Rosselló i Caçador, nº, 20 (Palma de Mallorca) o remetre per correu ordinari a la direcció abans esmentada complint el que estableix l'art.14 de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, que regula el servei postal universal, dels drets dels usuaris i el mercat postal.
El termini per presentar les sol·licituds serà des del dia següent a la data de publicació de les bases presents en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) fins a 20 dies hàbils després. Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
Les presents bases també estaran disponibles al portal web de la FBSTIB, a l'adreça electrónica http://www.fbstib.org.
ANNEX 1
Requisits específics
Xofer Unitat Mòbil (personal no sanitari)
- Estar en possessió, como mínim, d’un dels següents títols: ESO o equivalent
- Estar en possessió del Carnet de conduir categoria D.
- Estar en possessió d’aptitud professional (CAP) de la Direcció General de Mobilitat i Transports de les Illes Balears o equivalent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia