domingo, 27 de noviembre de 2016

ajudes econòmiques destinades a les unitats pedagògiques hospitalàries (UPH), i als centres docents públics per al desenvolupament del Pla d’actuació per a la millora (PAM), el Programa de reforç per a 4t d’ESO (PR4) i el Programa d’aula compartida per a ESO (PAC).. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Primer. Àmbit d’aplicació La present resolució s’aplicarà en el curs 2016-2017 en unitats pedagògiques hospitalàries (UPH) i en centres docents no universitaris de titularitat pública amb ensenyaments d’Educació Infantil (segon cicle), Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i educació especial, que desenvolupen en el seu Pla d’actuació per a la millora (PAM) intervencions educatives adreçades a la compensació educativa, a la reducció de l’abandonament escolar, que estiguen autoritzats per desenvolupar un Programa de reforç per a 4t d’ESO (PR4) o que estiguen autoritzats per desenvolupar un Programa d’aula compartida per a ESO (PAC).
Segon. Objecte Convocar, per el curs 2016-2017, ajudes econòmiques dirigides a centres docents públics per a ser destinades exclusivament al desenvolupament de les intervencions programades en el seu Pla d’actuació per a la millora (PAM), en el Programa de reforç per a 4t d’ESO (PR4) o en el Programa d’aula compartida per a ESO (PAC), i ajudes econòmiques dirigides a unitats pedagògiques hospitalàries (UPH) per al desenvolupament d’intervencions educatives.
Quart. Objectius Els objectius d’aquesta convocatòria són els següents:
a) La col·laboració en la consecució dels objectius previstos en el Pla d’actuació per a la millora (PAM) del centre per al curs 2016-2017, preferentment amb l’alumnat amb necessitats de compensació educativa i en les intervencions educatives adreçades a la reducció de l’abandonament escolar.
b) La col·laboració en les despeses i adquisició de material didàctic complementari necessari per al desenvolupament del Programa de reforç per a 4t d’ESO (PR4) i del Programa d’aula compartida per a ESO (PAC) en el curs 2016-2017.
c) La col·laboració en les despeses i adquisició de material didàctic complementari pel desenvolupament d’intervencions educatives a les UPH.
Cinqué. Sol·licitud i procediment de presentación 1. La sol·licitud es presentarà a través de l’Oficina Virtual per als Centres Educatius (OVICE) disponible en l’enllaç que es publicarà en la pàgina web https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/
2. El manual del procediment estarà disponible en la pàgina web de la conselleria.
3. La sol·licitud dels centres d’educació infantil (segon cicle), educació primària, educació secundària obligatòria i educació especial, la presentarà el director o directora del centre i inclourà la data d’aprovació del claustre i d’informació al consell escolar.
4. La sol·licitud de les UPH la presentarà el coordinador o coordinadora de la unitat.
Sisé. Termini de presentación El termini per a la presentació de la sol·licitud serà de 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. {del 26 de novembre al 13 de desembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia