miércoles, 30 de noviembre de 2016

1 Tècnic/a Gestió Recursos Humans-Nòmines i Seguretat Social (S-12/16). Diputació de Barcelona.

Diputació de Barcelona. ANUNCI sobre convocatòria de procés selectiu.
La Diputació de Barcelona, per Decret del diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 14 de novembre de 2016, convoca, procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball inclosos en la categoria de TÈCNIC/A GESTIÓ RECURSOS HUMANS – NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL (S-12/16).
Per tant, i de conformitat amb el que s'estableix a l'article 56 i següents del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i el que preveuen els articles 94, 95, 96 i 97 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprovà el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació amb la selecció del personal funcionari interí, es considera procedent efectuar la corresponent convocatòria pública.
Les bases de la convocatòria han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 24 de novembre de 2016, s'han exposat al tauler d'edictes de la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, c/ Minerva, 4 - Barcelona, i es poden consultar igualment a Internet: a l'adreça http://www.diba.cat.
Les sol·licituds es podent formalitzar:
- Per via electrònica (forma preferent). Els interessats poden formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través del portal Tràmits i serveis de la ciutadania de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona: http://www.seuelectronica.diba.cat (apartat Recursos Humans).
- Presencialment. Els interessats poden presentar el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, de dilluns a divendres, de 8,30 a 14,30 hores, a les següents oficines de registre de Barcelona:
- Oficina del Recinte de l'Escola Industrial. Edifici del Rellotge, carrer del comte d'Urgell, 187.
- Oficina del carrer de Londres, 55.
- Registre General de la Diputació, rambla de Catalunya, 126, planta baixa.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà als 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 30 de novembre al 15 de desembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia