lunes, 14 de noviembre de 2016

9 places de la categoria d'inspector/a (A2) de l'escala executiva del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 050/16).

—1 Normes generals
1.1 Es convoquen mitjançant concurs oposició lliure 18 places de la categoria d'inspector/a de l'escala executiva del cos de Mossos d'Esquadra, d'acord amb la distribució següent:
9 places per al torn lliure.
9 places per al torn de promoció interna.
Les places sense cobrir pel torn lliure s'acumulen a les places pel torn de promoció interna i viceversa.
1.2 Les persones participants en aquesta convocatòria no poden participar en més d'un torn dels previstos anteriorment, i han d'assenyalar a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació el torn pel qual participen. En cas que no l'assenyalin, s'entendrà que participen pel torn lliure.
—2 Requisits de participació
2.1 Les persones participants han de complir els requisits generals següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola d'acord amb la legislació vigent.
b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Tenir el títol d'enginyer tècnic, de diplomat universitari de primer cicle, d'arquitecte tècnic o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.
Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.
d) No estar inclòs en cap de les causes d'exclusió mèdica de les que estableix l'annex 4 d'aquesta convocatòria.
e) No tenir antecedents penals
f) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
g) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
h) Satisfer la taxa establerta a la base 3.3 d'aquesta convocatoria.
—3 Participació en la convocatoria
3.1 Sol·licitud de participació i termini de presentación.
La sol·licitud de participació (DAD 19) està a disposició de les persones interessades als llocs establerts a la base 3.4, a la intranet de la Direcció General de la Policia i a l'adreça d'internet següent:
La sol·licitud de participació en aquesta convocatòria (DAD 19), degudament emplenada i signada, juntament amb la documentació annexa establerta a la base 3.2, s'ha d'adreçar al secretari general del Departament d'Interior i s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.{del 15 de noviembre al 5 de desembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia