miércoles, 23 de noviembre de 2016

1 plaça d'Auxiliar Administratiu, (C2) (exp. 797/2016). Ajuntament de Vallgorguina (Barcelona)

Primera. Objecte.
1.1 L'objecte d'aquestes bases és la regulació i la convocatòria pera la selecció d'un Auxiliar Administratiu, grup de classificació C2, laboral, adscrites a l'àrea de Serveis Interns de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).
1.2. Amb les persones que superin el present procés selectiu , es crearà una borsa de treball per a la cobertura interina, per vacants, permisos de maternitat, incapacitats temporals i qualsevol altra situació sobrevinguda d'aquest lloc de treball o de llocs de treball de similars característiques. Aquesta borsa tindrà una durada màxima de 3 anys.
...
Segona . Requisits dels aspirants .
Per a prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents :
2.1. Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals , en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors . També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents sigui menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec del seus progenitors.
És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una participació en l'exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques .
2.2. Haver complert 16 anys d'edat i no superar l'edat de establerta pera la jubilació forçosa.
2.3. Tenir el títol de graduat escolar, graduat en ESO, cicle formatiu de grau mitja, formació professional de primer grau o equivalent.
En cas d'aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar l'homologació de la titulació exigida pel Ministeri d'Educació i Cultura. Cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s'haurà d'adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n'acrediti l'equivalència. Els aspirants estrangers han d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en la matèria.
2.4. No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
2.5. No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública.
2.6. No haver estat separat, per mitja de resolució disciplinària ferma del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma pera l'exercici de funcions públiques .
2.7. Llengua catalana: nivell de suficiència de la llengua catalana (C).
Quedaran exempts de la realització de la prova els aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds , posseir el certificat de nivell de suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística, equivalent o superior.
2.8. Llengua castellana : els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixement de llengua castellana de nivell superior.
Tots aquests requisits s'hauran de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
Tercera. Sol·licituds.
3.1. Els aspirants que desitgin prendre part en el concurs oposició han de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a la Plaça de la Vila, núm. 4, una sol·licitud en el model oficial i normalitzat que es facilitarà a les dependències municipals o mitjançant la seu electrònica a la qual s'accedeix a través de la pagina web www.vallgorguina.cat.
3.2. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 24 de novembre al 5* de desembre de 2016, a.i.} En aquest anunci s'hi indicarà la data del Butlletí Oficial de la Província on s'hagin publicat les bases de la convocatòria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia