lunes, 21 de noviembre de 2016

bases reguladores de la concessió d’ajudes en matèria de joventut. GVA.-Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives,

Preàmbul
Ordene
Article únic .Establir les bases de la concessió de subvencions en matèria de joventut d’acord amb el que disposen els annexos de la present ordre.
Disposicions finals
Primera. Incidència pressupostària
Segona. Entrada en vigor
Annex I. Consells locals de la joventut.
Article 1. Objecte . 1. Les ajudes que es convoquen estaran destinades a finançar les despeses corrents dels programes anuals d’activitats que, durant l’exercici al qual s’aplica la subvenció, desplegaran les entitats referides en l’article 2 del present annex, i que incloguen actuacions adreçades a:
a) El foment i la formació de l’associacionisme juvenil
b) La col·laboració i l’assessorament a les associacions juvenils
c) El foment de la participació de les dones jóvens
d) La promoció de l’associacionisme entre els jóvens immigrants
e) La informació juvenil
f) El desenvolupament personal i social de la joventut, la generació d’esperit crític i la promoció de la transformació social
3. Aquestes ajudes són compatibles amb altres que, per a la mateixa finalitat, siguen convocades per qualsevol administració o entitat pública o privada, sempre que la totalitat de les ajudes concedides no supere el 100 % del pressupost del programa subvencionat.
Article 2. Beneficiaris . 1. Podran obtindre la condició de beneficiaris de les ajudes regulades en el present annex els consells locals de la joventut i els consells d’àmbit territorial superior al del municipi degudament constituïts.
2. Els consells beneficiaris hauran de complir els requisits següents:
– Estar inscrits en el Registre de Consells territorials de Joventut de la Comunitat Valenciana.
– La inscripció en el registre corresponent de Consells territorials de Joventut de la Comunitat Valenciana s’haurà d’haver produït abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Article 3. Obligacions dels beneficiaris
Article 4. Comissió Europea
Article 5. Procediment de concessió
Article 6. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció i ponderació d’aquests
Article 7. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció
Article 8. Sol·licituds
Article 9. Esmena de sol·licituds
Article 10. Ordenació i instrucció
Article 11. Comissió d’avaluació
Article 12. Resolució i termini
Article 13. Criteris de modificació de la resolució
Article 14. Informació i publicitat de les subvencions concedides
Article 15. Pagament de la subvenció
Article 16. Despeses subvencionables
Article 17. Termini i forma de justificació de les ajudes
Article 18. Pla de control
Article 19. Reintegrament i minoració de les ajudes
Article 20. Règim sancionador
Annex II. Associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut
Article 1. Objecte . 1. Les ajudes que es convoquen estaran destinades a finançar les despeses corrents dels programes anuals d’activitats de caràcter social i de voluntariat que, durant l’exercici al qual s’aplica la subvenció, desplegaran les entitats i associacions referides en l’article 2 del present annex, i que incloguen actuacions en algun dels camps prioritaris següents:
a) Promoció de la solidaritat, la tolerància i el respecte mutu, i prevenció de qualsevol tipus de discriminació.
b) Foment i formació del voluntariat juvenil
c) Accions adreçades a col·lectius de jóvens amb risc d’exclusió social (en particular, persones amb diversitat funcional, minories ètniques, població reclusa, immigrants, malalts, drogodependents, etc.)
d) Accions dirigides a enfortir les relacions intergeneracionals e) Desenvolupament personal i social de la joventut
3. Aquestes ajudes són compatibles amb altres que, per a la mateixa finalitat, siguen convocades per qualsevol administració o entitat pública o privada, sempre que la totalitat de les ajudes concedides no supere el 100 % del pressupost del programa subvencionat.
Article 2. Beneficiaris . 1. Podran obtindre la condició de beneficiaris de les ajudes regulades en el present annex les associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut que complisquen amb els requisits següents:
– Tindre una implantació territorial en, almenys, quinze localitats de dues províncies de la Comunitat Valenciana.
– Estar inscrites en el Cens d’Associacions Juvenils i entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana. La dita inscripció s’haurà d’haver produït abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
2. Les agrupacions, centres, organitzacions i associacions que pertanyen a moviments, federacions, coordinadores i estructures semblants amb personalitat jurídica pròpia hauran de tramitar les sol·licituds mitjançant aquests últims.
3. Quan diverses associacions estiguen vinculades entre si, només podrà presentar-s’hi una d’elles.
4. S’exclouen com a possibles destinataris d’aquestes ajudes les confederacions, les federacions i les associacions d’alumnes que despleguen les seues activitats tant en l’àmbit universitari com en el no universitari, i a les seccions juvenils dels partits polítics i de les organitzacions sindicals.
Article 3. Obligacions dels beneficiaris
Article 4. Comissió Europea
Article 5. Procediment de concessió
Article 6. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció i ponderació d’aquests
Article 7. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció
Article 8. Sol·licituds
Article 9. Esmena de sol·licituds
Article 10. Ordenació i instrucció
Article 11. Comissió d’avaluació
Article 12. Resolució i termini
Article 13. Criteris de modificació de la resolució
Article 14. Informació i publicitat de les subvencions concedides
Article 15. Pagament de la subvenció
Article 16. Despeses subvencionables
Article 17. Termini i forma de justificació de les ajudes
Article 18. Pla de control
Article 19. Reintegrament i minoració de les ajudes
Article 20. Règim sancionador
Annex III. Escoles d’Animació Juvenil.
Article 1. Objecte . 1. Podran ser objecte de subvenció les despeses corrents derivades de les accions formatives d’animació juvenil següents:
a) Cursos de monitor o monitora d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil
b) Cursos de director o directora d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil
c) Cursos de Formació Permanent
d) Cursos de formador o formadora d’animadors
2. Aquestes accions formatives, que es referiran al període comprés entre l’1 d’octubre de l’any anterior al de l’exercici pressupostari al qual s’imputa la subvenció i el 30 de setembre de l’esmentat exercici, hauran de complir amb la normativa vigent en aquesta matèria, i realitzar-se o haver-se realitzat dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Beneficiaris . 1. Podran obtindre la condició de beneficiari de les ajudes regulades en el present annex les associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut titulars d’escoles d’animació juvenil que complisquen amb els requisits següents:
– Estar reconegudes per l’IVAJ.GVA Jove d’acord amb el que disposa el Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, citat en l’article anterior.
– Estar inscrites en el Cens d’Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
– Estar exercint activitats de caràcter social i de voluntariat, per a les quals calga la formació en matèria d’animació juvenil d’alguns dels seus associats.
Article 3. Obligacions dels beneficiaris
Article 4. Comissió Europea
Article 5. Procediment de concessió
Article 6. Criteris objectius de l’atorgament de la subvenció i ponderació d’aquests
Article 7. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció
Article 8. Sol·licituds
Article 9. Esmena de sol·licituds
Article 10. Ordenació i instrucció
Article 11. Comissió d’avaluació
Article 12. Resolució i termini
Article 13. Criteris de modificació de la resolució
Article 14. Informació i publicitat de les subvencions concedides
Article 15. Pagament de la subvenció
Article 16. Despeses subvencionables
Article 17. Termini i forma de justificació de les ajudes
Article 18. Pla de control
Article 19. Reintegrament i minoració de les ajudes
Article 20. Règim sancionador

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia