domingo, 20 de noviembre de 2016

borsa de treball per proveir interinament els llocs de treball vacants d'agent de la Policia Local. Ajuntament d'Olesa de Montserrat (Barcelona)

PROCÉS SELECTIU 16-TEMP04
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per constituir una borsa de treball per proveir interinament els llocs de treball vacants d'AGENT de la Policia Local, dotats pressupostàriament i amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent, que es regirà per les bases generals exposades al DOGC núm. 7138, de data 9 de juliol de 2016 i les bases específiques següents:
Primera.- Requisits específics.  A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:
a) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
b) Haver complert 18 anys.
c) Estar en possessió del certificat de nivell B de la Junta Permanent del Català o d'algun dels certificats o titulacions equivalents.
d) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,70 m els homes.
e) No haver estat condemnat per cap delicte. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
f) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B.
g) Compromís de portar armes, si fos adient, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
[DOGC Número 7248 Data 16/11/2016]

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia