domingo, 20 de noviembre de 2016

1 plaça de Tècnic/a Superior en Medi Ambient, (A1). Ajuntament de Granollers (Barcelona)

De conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic que mitjançant Resolució de Regidor d'Hisenda i Recursos Humans núm. E-3285/2016, de 26 d'octubre de 2016, s'han aprovat les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció 20/2016 per a la provisió, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça de Tècnic/a Superior en Medi Ambient, grup de classificació A1, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Granollers.
Les bases es poden consultar al BOP del dia 8 de novembre de 2016 i a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers: seuelectronica.granollers.cat (tauler d'edictes electrònic/ apartat de Recursos Humans).
Els següents anuncis referits a aquest procés selectiu es faran públics pels mateixos mitjans.
El termini d'admissió de sol·licituds per participar en el procés de selecció és de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al DOGC.{del 16 de noviembre al 5 de desembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia