miércoles, 16 de noviembre de 2016

Premi Senyera d’Art, modalitat Escultura 2016, destinat a estimular i promoure la trajectòria professional de jóvens artistes residents a la Comunitat Valenciana. Ajuntament de València

ANUNCI
PREMI SENYERA D’ART - MODALITAT ESCULTURA 2016
BASES
1a OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA. L’objecte d’estes bases és establir les normes que han de regir la concessió del Premi Senyera d’Art, modalitat Escultura 2016, destinat a estimular i promoure la trajectòria professional de jóvens artistes residents a la Comunitat Valenciana.
2a PARTICIPANTS. Podran participar en este premi aquelles persones físiques majors d’edat que residisquen a la Comunitat Valenciana, l’edat de les quals no excedisca dels 35 anys a 31 de desembre de 2016, i que no estiguen incurses en algunes de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que establix l’article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. A este efecte, hauran de presentar, si és el cas, una declaració responsable de no trobar-se incurses en cap de les prohibicions previstes en l’esmentat article, amb caràcter previ a l’aprovació de l’acte administratiu de concessió del premi.
3a CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES. Cada aspirant podrà optar a este premi presentant una obra original, amb total llibertat sobre el material emprat, sempre que este siga consistent i permeta la seua durabilitat, sense superar els 3 metres en qualsevol de les seues dimensions, sent la dimensió mínima permesa d’1 metre en qualsevol d’elles. Els participants hauran de presentar declaració jurada de que les obres no han sigut exposades o divulgades amb anterioritat.
4a PREMI.  Serà únic, no podrà concedir-se ex aequo i estarà dotat amb la quantitat de DOTZE MIL EUROS (12.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària EP250 33600 48100 de l’exercici 2016. El pagament s’efectuarà per mitjà de transferència bancària al compte corrent facilitat per la persona autora premiada, després que acredite trobar-se al corrent en les seues obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de València. L’obra premiada passarà a formar part del patrimoni artístic de l’Ajuntament de València. La persona premiada estarà obligada a la cessió a l’Ajuntament de València de l’obra guardonada, així com la transmissió dels drets de propietat material i intel·lectual, edició, exposició, reproducció, etc. El premi estarà subjecte a la normativa fiscal vigent.
5a SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ. Les sol·licituds es formalitzaran per mitjà d’instància, el contingut de les quals s’ajustarà al que preveu l’art. 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de RJAP-PAC,[esta derogada] dirigida l’alcalde de l’Ajuntament de València, i s’hauran de presentar, preferentment, en el Registre General d’Entrada d’este Ajuntament, o en qualsevol dels Registres o Oficines previstos en l’art. 38 de la Llei 30/92, en el termini de 20 dies de la publicació de l’extracte en el BOP . [entendemos que son días hábiles, al no especificar su naturaleza: {del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2016, a.i.}]
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:
a)   Fotocòpia del DNI.
b)   Certificat municipal d’empadronament expedit després de l’1 de febrer de 2016 que acredite la residència en un municipi de la Comunitat Valenciana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia