martes, 15 de noviembre de 2016

Borses de treball: oficial 1a, subgrup C2, oficial 2a, subgrup C2, i operari/a, subgrup AP (amb via ordinària i via de reserva per a persones discapacitades). Ajuntament de Tortosa  (Tarragona)

La Junta de Govern Local en sessió de data 24 d'octubre de 2016, ha acordat convocar els processos de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la constitució i funcionament de tres borses de treball de personal laboral, per a la cobertura de necessitats de personal no permanent, de les categories professionals d'oficial 1a, subgrup C2, oficial 2a, subgrup C2, i operari/a, subgrup AP (amb via ordinària i via de reserva per a persones discapacitades), per a integrar l'equip humà que ha de desenvolupar la prestació del manteniment i conservació d'edificis, equipaments, instal·lacions i via pública municipals, adscrits a l'Àrea d'Espai Públic de l'Ajuntament de Tortosa, amb expedient de referència 2016-RRH-C0503-000008; i aprovar-ne les bases que els han de regir.
Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 210, de data 4 de novembre de 2016.
El termini per a la presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació del seu extracte, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 15 de noviembre al 5 de noviembre de 2016, a.i.}
La resolució per la qual es declari aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, en la qual s'indicarà el lloc on es trobi exposada al públic les llistes així com l'hora i el lloc de començament de les proves, i l'ordre d'actuació de les persones aspirants es publicarà, en el termini d'un mes un cop hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, al tauler d'anuncis, a la plana web de l'Ajuntament de Tortosa i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, substituint aquesta publicació la notificació individual a les persones interessades, de conformitat amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
No obstant això, la publicació referida pot ser substituïda per una notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es faran públics al tauler d'anuncis i a la plana web de l'Ajuntament de Tortosa. www.tortosa.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia