domingo, 20 de noviembre de 2016

1 lloc de treball d'administratiu . Ajuntament de Tortellà (Girona)

Ajuntament de Tortellà EDICTE sobre convocatòria i bases per a la provisió d'una plaça.
Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 8 de novembre de 2016, s'ha acordat convocar el procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per cobrir, en caràcter interí, el lloc de treball d'administratiu d'acord amb les bases publicades al BOP de Girona núm. 217 de data 14 de novembre de 2016.

Les instàncies tipus sol·licitant per prendre part en els proves es presentaran en el registre general de l'Ajuntament, o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per a la presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitza als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 19 de noviembre al 9* de desembre de 2016, a.i.}  -www.tortella.cat -

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia