lunes, 28 de noviembre de 2016

borsa d’ocupació temporal de diverses categories. Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV)

... convocar la borsa d’ocupació temporal d’acord amb el que disposen les normes esmentades i les bases següents:
Primera. Objecte La convocatòria té per objecte constituir la borsa d’ocupació temporal de les categories indicades en l’annex I d’aquesta resolució.
Segona. Requisits Per formar part de les borses s’han de reunir i acreditar els requisits següents:
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigida per accedir a la plaça o categoria professional de la borsa corresponent i, si escau, de l’especialitat.
b) Tenir l’aptitud psicofísica i funcional necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de la plaça i categoria a la qual s’opta.
c) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública o servei de salut, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici de funcions públiques, ni, si escau, per a l’exercici de la professió.
d) Complir la resta de requisits i obligacions establerts en l’article 3 de les normes reguladores del procediment, tot això sense perjudici de la resta d’obligacions pròpies de la relació laboral.
Els requisits han de complir-se l’últim dia de termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant tot el temps de permanència en la borsa corresponent.
Tercera. Sol·licituds, termini i documentació necessària 3.1. Sol·licituds i documentació adjunta Les sol·licituds, d’acord amb el model que es recull en l’annex II d’aquesta convocatòria, han d’anar acompanyades de la documentació següent.
1. Fotocòpia compulsada del DNI.
2. Fotocòpia compulsada de la titulació acreditativa dels títols requerits per a cadascuna de les categories convocades.
3. Documentació original o fotocòpia degudament compulsada dels mèrits que es pretenguen fer valer, de conformitat amb el barem establert a la base 11.1 de les normes reguladores del procediment, a excepció dels assenyalats a l’apartat 11.1.B), que s’acreditaran i valoraran d’ofici.
3.2. Termini i lloc de presentació El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). {del 29 de novembre al 28 de desembre de 2016, a.i.}
Les sol·licituds i la documentació adjunta s’han de presentar en el Registre General del CHGUV, avinguda de les Tres Creus, 2, CP 46014 (en horari de 9.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres),...
ANNEX I
Categories professionals convocades
CODI CATEGORIA
01 FACULTATIU/VA ESP. EN AL·LERGOLOGIA
02 FACULTATIU/VA ESP. EN ANÀLISIS CLÍNIQUES I BIOQUÍMICA CLÍNICA
03 FACULTATIU/VA ESP. EN ANATOMIA PATOLÒGICA
04 FACULTATIU/VA ESP. EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ
05 FACULTATIU/VA ESP. EN CARDIOLOGIA
06 FACULTATIU/VA ESP. EN CIRURGIA CARDIOVASCULAR
07 FACULTATIU/VA ESP. EN CIRURGIA GENERAL I DE L’APARELL DIGESTIU
08 FACULTATIU/VA ESP. EN CIRURGIA PLÀSTICA, ESTÈTICA I REPARADORA
09 FACULTATIU/VA ESP. EN CIRURGIA TORÀCICA
10 FACULTATIU/VA ESP. EN ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR
11 FACULTATIU/VA ESP. EN DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA
12 FACULTATIU/VA ESP. EN ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ
13 FACULTATIU/VA ESP. EN CIRURGIA PEDIÀTRICA
14 FACULTATIU/VA ESP. EN CIRURGIA ORAL I MAXIL·LOFACIAL
15 FACULTATIU/VA ESP. EN FARMÀCIA CLÍNICA
16 FACULTATIU/VA ESP. EN FARMÀCIA HOSPITALÀRIA
17 FACULTATIU/VA ESP. EN HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA
18 FACULTATIU/VA ESP. EN MEDICINA INTERNA
19 FACULTATIU/VA ESP. EN MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
20 FACULTATIU/VA ESP. EN MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA
21 FACULTATIU/VA ESP. EN PNEUMOLOGIA
22 FACULTATIU/VA ESP. EN NEFROLOGIA
23 FACULTATIU/VA ESP. EN NEUROLOGIA
24 FACULTATIU/VA ESP. EN NEUROCIRURGIA
25 FACULTATIU/VA ESP. EN NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA
26 FACULTATIU/VA ESP. EN OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA
27 FACULTATIU/VA ESP. EN OFTALMOLOGIA
28 FACULTATIU/VA ESP. EN OTORINOLARINGOLOGIA
29 FACULTATIU/VA ESP. EN ONCOLOGIA MÈDICA
30 FACULTATIU/VA ESP. EN APARELL DIGESTIU
31 FACULTATIU/VA ESP. EN PEDIATRIA I ÀREES ESPECÍFIQUES
32 FACULTATIU/VA ESP. EN PSIQUIATRIA
33 FACULTATIU/VA ESP. EN PSICOLOGIA CLÍNICA
34 FACULTATIU/VA ESP. EN RADIODIAGNÒSTIC
35 FACULTATIU/VA ESP. EN MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ
36 FACULTATIU/VA ESP. EN REUMATOLOGIA
37 FACULTATIU/VA ESP. EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
38 FACULTATIU/VA ESP. EN UROLOGIA
39 METGE/ESSA D’UHD
40 METGE/ESSA D’URGÈNCIA HOSPITALÀRIA
41 METGE/ESSA DEL TREBALL
42 TREBALLADOR/A SOCIAL
43 TÈCNIC/A ESP. EN LABORATORI (TEL)
44 TÈCNIC/A ESP. EN RADIODIAGNÒSTIC (TER)
45 TÈCNIC/A ESP. EN ANATOMIA PATOLÒGICA (TAP)
46 TÈCNIC/A EN DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA
47 TÈCNIC/A SUPERIOR ASSISTENCIAL (BIÒLEG)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia