martes, 22 de noviembre de 2016

Nous aspirants a Borsa de treball de personal docent en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears .

Bases específiques
1. Participants
1.1. Poden participar en aquesta convocatòria només nous aspirants.
1.2. Als únics efectes d’aquesta convocatòria s’entén per nous aspirants aquells que no formen part actualment  de cap de les borses de treball constituïdes d’acord amb la base vuitena o hi figuren com a exclosos per causes diferents a les relacionades en els punts 3.1.6 i 3.1.7 de la base tercera de l’annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 7 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins  docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2016-2017 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 46, de 12 d’abril),  amb correcció d’errades publicada al BOIB núm. 80, de 23 de juny  de 2016.
2. Requisits
2.1. Els requisits que han d’acomplir els participants per poder participar en aquesta convocatòria són els establerts en la base específica 3 de l’annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2016-2017 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, amb correcció d’errades publicada al BOIB núm. 80, de 23 de juny  de 2016.
2.2. En particular, aquells aspirants que estiguin en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència i, per tant, afectats pel que disposa l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, modificada per l’Ordre ECD/1058/2013 de 7 de juny, han d’acreditar amb la sol·licitud, per tal de poder ser admesos en les especialitats i funcions dels cossos de professors tècnics de formació professional, que disposen de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica que s’exigeix.
2.3. El compliment dels requisits i les condicions que s’hi estableixen s’han d’acomplir en la data d’acabament del termini per presentar les sol·licituds, i s’ha d’acreditar en la forma que es determina en l’annex 2 de la de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 d’abril de 2016, abans esmentada.
 
3. Mèrits i ordenació a les borses
3.1. Els aspirants s’han d’ordenar d’acord amb els mèrits prevists en l’annex 3 de la convocatòria ordinària i acreditats en la forma establerta en la convocatòria esmentada.
3.2. A aquest efecte, només es valoraran els mèrits assolits fins el dia 29 d’abril de 2016, inclòs.
4. Instruccions per emplenar, tramitar i formalitzar la sol·licitud
Les instruccions per dur a terme la sol·licitud són les mateixes que figuren a l’apartat 4 de l’annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 7 d’abril de 2016, abans esmentada
5. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del dia  21 al 30 de novembre, ambdós inclosos.
ANNEX 2
Especialitats objecte de la convocatòria

PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590
0590002 Grec
0590003 Llatí
0590011 Anglès
0590012 Alemany
0590107 Informàtica
0590109 Navegació i Instal·lacions marines
0590111 Organització i Processos de manteniment de vehicles
0590124 Sistemes electrònics
0590803 Cultura clàssica
PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591
0591201 Cuina i pastisseria
0591202 Equips electrònics
0591203 Estètica
0591206 Instal·lacions electrotècniques
0591209 Manteniment de vehicles
0591211 Mecanitzat i manteniment de màquines
0591218 Perruqueria
0591226 Serveis de restauració
0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques
PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592
0592001 Alemany
0592004 Xinès
0592008 Francès
0592011 Anglès
0592012 Italià
0592017 Rus
PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594
0594407 Cor
0594421 Orquestra
0594460 Llenguatge musical
MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596
0596605 Ebenisteria artística
0596615 Tècniques de joieria i bijuteria
0596618 Tècniques de metall

Documents adjunts

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia