martes, 22 de noviembre de 2016

13 beques per a la realització de pràctiques professionals (Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Dret, Enginyeria Informàtica o Enginyeria en Telecomunicacions) a l’Institut Valencià de Finances, durant els exercicis 2017 i 2018

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet dels quals pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions
Primer. Beneficiaris Joves amb el títol de graduat o graduada en Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Dret, Enginyeria Informàtica o Enginyeria en Telecomunicacions, a través de la realització de pràctiques professionals a l’Institut Valencià de Finances, en aquelles tasques relacionades amb les dites titulacions que siguen adequades per a adquirir formació complementària i especialització i reunisquen els requisits establits en la base tercera de l’annex de la Resolució de 17 d’octubre de 2016.
Segon. Objecte Concessió de tretze beques per a la realització de pràctiques professionals a l’Institut Valencià de Finances, durant els exercicis 2017 i 2018.
Tercer. Duració i quantia de les beques L’import màxim destinat a finançar les dites beques, per a cada un dels exercicis 2017 i 2018, ascendix a cent cinquanta-sis mil euros (156.000 €).
La duració de les beques serà de dotze mesos des de la data que s’indique en la resolució de concessió. El període de duració podrà prorrogar-se sense necessitat d’una nova convocatòria per un període màxim de dotze mesos addicionals. Cada una de les beques estarà dotada amb mil euros (1.000 €) mensuals bruts.
Quart. Termini de presentación de sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. {del 23 de noviembre al 15 de desembre de 2016, a.i.}
Quint. Altres dades Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran la sol·licitud exclusivament per via telemàtica. Per a això accediran a la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, clicaran en l’apartat Serveis en línia i buscaran el tràmit de sol·licitud de beca dissenyat a aquest efecte.
Per a poder realitzar la presentació, el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica, per mitjà del certificat reconegut per a ciutadans emés per l’Institut Valencià de Finances (abans l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica), www.accv.es, o del DNI electrònic.
En la dita sol·licitud s’especificarà la classe de beca a què s’opta i es presentarà el currículum de forma completa segons models normalitzats, sense perjuí de la normativa establida amb caràcter general sobre la presentació de sol·licituds davant de les administracions públiques. En cas d’incompliment d’aquesta obligació es requerirà l’interessat perquè ho esmene.
- - - - - - - - - - - - - - -
La convocatòria a què fa referència aquest extracte pot consultar-se en aquest diari. http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/22/pdf/2016_8750.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia