domingo, 20 de noviembre de 2016

1 Tècnic/a d'Educació Infantil, (i borsa de treball. Exp. 1117/2016) Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 2 de novembre de 2016, s'han aprovat les bases reguladores de la convocatòria per la contractació, mitjançant concurs- oposició d'un tècnic/a d'educació infantil en règim laboral interí/na i creació d'una borsa de treball. Exp. 1117/2016.
En compliment del que estableix la normativa vigent, es fa públic que el text íntegre de les bases aprovades, es pot consultar a la pàgina web de l'ajuntament www.caldesdemalavella.cat
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 16 de noviembre al 5 de desembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia