sábado, 26 de noviembre de 2016

1 plaça d'Arquitecte/a Tècnic/a, (ref. 4-2016-SEL-ENG-OP-FC). Ajuntament de Lloret de Mar (Girona)

Ajuntament de Lloret de Mar  EDICTE relatiu a la convocatòria de concurs oposició per cobrir una plaça d'arquitecte/a tècnic/a, vacant a la plantilla de personal funcionari (ref. 4-2016-SEL-ENG-OP-FC).
De conformitat amb l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21/10/2016, es convoca concurs-oposició per cobrir una plaça d'Arquitecte/a Tècnic/a, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament.
Les Bases amb les Condicions que regeixen aquesta convocatòria, apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 215 de data 10 de novembre de 2016 i en el BOE núm. 279 de data 18 de novembre de 2016.
Les instàncies adreçades a l'Alcalde-President de la Corporació, es presentaran a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, durant el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest Edicte en el DOGC,{del 26 de noviembre al 15 de desembre de 2016, a.i.} i s'haurà de manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen en les bases de la convocatòria.
 del 26
A la instància s'hi adjuntarà:
- Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat.
- Fotocòpia de la titulació requerida.
- "Currículum Vitae" de cada aspirant, en el que hauran de fer constar els llocs de treball fins el moment de la presentació, especificant el tipus de tasca, càrrec, temps, etc.
- Certificació acreditativa dels mèrits que al·leguin per a la fase de concurs.
- Acreditació dels coneixements de llengua catalana i, si els/les aspirants no són de nacionalitat espanyola, de llengua castellana.
- Resguard del pagament de la taxa de 25€ establerta en les ordenances fiscals d' aquesta Corporació, en concepte de tramitació de les proves de selecció.
- Qualsevol altre documentació requerida a les bases específiques de la convocatòria.

Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les instàncies que es presentin en les oficines de correus hauran d'anar en sobre obert perquè siguin datades i segellades abans de ser certificades.
Així mateix, les successives actuacions d'aquesta convocatòria es faran públiques en el BOP de Girona, en el web municipal i/o en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament. www.lloret.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia