domingo, 20 de noviembre de 2016

6 places vacants d’agent de la Policia Local (C2). Ajuntament de Castelldefels (Barcelona)

En compliment del que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol (Reglament de personal al servei dels ens locals) i les Bases Reguladores de selecció per a l'accés a personal funcionari, escala administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local de l'Ajuntament de Castelldefels, publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5155 de 18/06/2008, es fa pública la convocatòria que ha de regir el procés de selecció per a la provisió per 6 places vacants d'agent de la policia local, integrada a l'escla d'administració especial, sotescala de serveis especials, classe: Policia Local, escala bàsica, subgrup C2, de personal de l'Ajuntament de Castelldefel, aprovada per resolució de la regidora-delegada de Règim Interior de data 02/11/2016 i publicada íntegrament, al Tauler d'edictes de la Corporació i al web municipal (http://www.castelldefels.org)
Els anuncis successius es publicaran al Tauler d'edictes de la Corporació i al web municipal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia