lunes, 28 de noviembre de 2016

bases reguladores per a la concessió de les beques per a l’alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d’Educació a Distància a la Comunitat Valenciana.

http://www.ceice.gva.es/img/logo_largo.gifConselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. ORDRE 74/2016, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a l’alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d’Educació a Distància a la Comunitat Valenciana. [2016/9401] 
http://www.studyinspain.info/export/sites/studyinspain/.content/Imagenes/Logos/SedesFormacion/uned.jpg_924116256.jpgÍndex
Preàmbul
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte i finançament.
1. L’objecte d’aquesta ordre és establir les bases per les quals han de regir-se les convocatòries de beques dirigides a l’alumnat que cursa els seus estudis universitaris oficials de grau en els centres associats de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (d’ara en avant UNED) situats a la Comunitat Valenciana.
2. Per a cada exercici pressupostari es convocaran aquelles ajudes incloses en els pressupostos de la Generalitat a càrrec de l’aplicació i programa pressupostari que s’indique en la corresponent convocatòria.
Article 2. Beneficiaris i estudis compresos.
1. Podrà sol·licitar beca l’alumnat que no haja complit 55 anys en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda a l’estudi i que curse estudis universitaris en els centres associats de la UNED situats a la Comunitat Valenciana.
2. No s’inclou en aquesta ordre el curs d’accés a majors de 25 anys, ni exempcions ni ajudes per a la realització d’estudis de màster ni els corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització ni estudis conduents a l’obtenció de títols propis de la UNED.
Article 3. Naturalesa i quantia de la beca
Article 4. Criteris d’adjudicació
Títol II. Requisits
Capítol I. Requisits generals
Article 5. Requisits generals exigibles
Capítol II. Requisits econòmics
Article 6. Renda
Article 7. Membres computables
Article 8. Deduccions
Article 9. Llindars
Article 10. Patrimoni
Capítol III. Requisits acadèmics
Article 11. Crèdits matriculats
Article 12. Rendiment acadèmic
Article 13. Canvi d’estudis
Article 14. Situacions especials
Títol III. Regles de procediment
Article 15. Model de sol·licitud
Article 16. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds
Article 17. Instrucció del procediment
Article 18. Proposta de concessió i denegació de beques
Article 19. Resolució
Títol IV. Del pagament i justificació de la subvenció
Article 20. Compensació a la UNED de l’exempció de la taxa
Article 21. Obligacions dels beneficiaris
Article 22. Circumstàncies que donen lloc a la modificació de la resolució
Article 23. Mètode de comprovació i pla de control
Article 24. Responsabilitat i règim sancionador
Article 25. Incompatibilitats
Article 26. Dades de caràcter personal
Disposició addicional
Única. Despesa pública
Disposicions finals
Primera. Facultat de desplegament
Segona. Entrada en vigor

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia