sábado, 1 de octubre de 2016

borsa treball d' Arquitecte/a. (A1). Ajuntament de L’Alcúdia . (Ribera Alta-València)

EDICTE
Per Acord de la Junta de Govern Local, de data 13 de setembre de 2016, es convoquen proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball, pel sistema de concurs oposició lliure, per a posteriors nomenaments com funcionaris interins, per a places d’Arquitecte, Subgrup A1 de l’Escala d’Administració Especial; Subescala Tècnica; Classe Tècnic Superior, conforme a les Bases reguladores, el text íntegre de les quals, apareix publicat en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web (www.lalcudia.com).
Els interessats en prendre part en les proves selectives hauran de presentar la seua sol·licitud mitjançant instància presentada en el Registre General de l’Ajuntament, o en qualsevol altre registre autoritzat, junt a la documentació requerida en les bases, en el termini de 20 dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Província. {de l' 1 al 20 d'octubre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia