viernes, 11 de noviembre de 2016

1 tècnic d'igualtat. Consell Comarcal d'Osona

Es fan públiques les bases del procés selectiu d'un lloc de treball d'igualtat, subjecte al règim laboral i amb caràcter temporal, aprovades per la Comissió Permanent del Ple del dia 5 d'octubre de 2016.
Així mateix, atesa la necessitat inajornable, en la mateixa resolució es convocava el procés selectiu del lloc de treball esmentat d'acord amb les bases que es publiquen a continuació.
Les bases i el model d'instància es podran trobar també al tauler d'edictes electrònic que consta a la web www.ccosona.cat
El termini per a presentar sol.licituds serà de 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de l'edicte que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 12 al 21 de noviembre de 2016, a.i.}
--------------------
BASES PER A LA SELECCIÓ D'UN TÈCNIC D'IGUALTAT PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA AMB RÈGIM LABORAL I AMB CARÀCTER TEMPORAL
1a.- Objecte de la convocatòria: És objecte de la present convocatòria la selecció, mitjançant la realització d'unes proves objectives, d'un persona que ocupi el lloc de treball de tècnic d'igualtat pel servei d'Informació i Atenció a la Dona d'Osona (en endavant SIAD) del Consell Comarcal d'Osona, amb caràcter temporal i ateses les necessitats del servei.
La durada del contracte es fixa inicialment en un any, podent-se prorrogar, si s'escau, fins a un màxim de 3 anys, amb una dedicació de jornada sencera de 37,5 hores setmanals.
En aquest sentit, és del tot urgent la cobertura d'aquest lloc de treball com a molt tard al començament del mes de desembre de 2016.
2a.- Categoria professional: Títol de diplomat/da o grau universitari en estudis relacionats amb Ciències Socials, o títol superior.
3a.- Lloc de treball i tasques a realitzar
Categoria: : Escala administració general – subescala tècnica, subgrup A2, a efectes de titulació.
Servei: Àrea Atenció a les Persones – Servei Informació i Atenció a les Dones
Ubicació: Carrer Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, 5 3a planta Vic
Dedicació: Jornada sencera de 37,5 hores setmanals.
Durada: 1 any, prorrogable fins a un màxim de 3 anys.
Inici contracte: Una vegada superades les proves de selecció.

Retribució bruta: 25.458,13 euros/bruts anuals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia