viernes, 11 de noviembre de 2016

1 coordinador de promoció econòmica, finançament i projectes europeus. Ajuntament d'Olesa de Montserrat (Barcelona)

PROCÉS SELECTIU 16-TEMP01
És objecte d'aquestes bases la regulació dels procés de selecció per a la cobertura interina d'un lloc de treball de COORDINADOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, FINANÇAMENT I PROJECTES EUROPEUS de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, que es regirà per les bases generals exposades al DOGC de data 9 de juny de 2016 i les bases específiques següents:
Les retribucions i dedicació seran les establertes a la relació de llocs de treball i a la fitxa descriptiva de funcions per a aquest lloc.
Primera.- Contingut funcional del lloc de treball a proveir:
Funcions
Coordinar el desenvolupament de les activitats de l'àmbit de Promoció Econòmica,
Col·laborar en la planificació, organització i gestió de les activitats i serveis del departament de Promoció Econòmica, per tal d'assolir els objectius previstos
Desenvolupar i realitzar projectes específics de programes europeus, coordinant els projectes que es puguin dur a terme a nivell municipal.
Fomentar i coordinar els convenis de col·laboració amb universitats i centres de formació professional, incentivant l'acolliment en pràctiques dels alumnes, així com les estades dels universitaris olesans a nivell europeu.
Cercar fonts de finançament en subvencions de les institucions públiques i privades, coordinant la implementació dels projectes i la gestió de les sol·licituds, supervisant la tramitació i gestió de les subvencions concedides.
Potenciar les activitats turístiques i de coneixement del municipi, coordinant les actuacions desenvolupades dins dels departaments municipals, així com amb el consorci de Turisme del Baix Llobregat.
Promoure nous programes de foment de l'auto ocupació i de dinamització del comerç i la indústria olesanes.
Coordinar les accions a desenvolupar en relació al Mercat municipal
Col·laborar en la confecció i seguiment del pressupost del departament
Elaborar els informes adients per les activitats desenvolupades, així com efectuar el seguiment d'aquestes, elaborant la memòria i pressupost anual del departament.
Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell extern (institucions i usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria de la seva especialitat.
Dirigir i coordinar els recursos humans i materials del seu àmbit.
Avaluar les accions endegades per tal quantificar el grau d'assoliment dels objectius del departament.
Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui designat/ada assumint la representació de l'Ajuntament en la seva matèria competencial o qualsevol altre rol que li sigui requerit.
Mantenir els contactes necessaris per la seva feina amb altres unitats organitzatives de la Corporació, altres Administracions així com amb entitats i associacions relacionades amb el seu àmbit competencial, duent a terme totes aquelles tasques que d'aquesta activitat es derivin.
Segona.- Requisits específics
A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:
a) Estar en possessió d'un títol de grau o llicenciatura en la branca econòmica o de direcció d'empreses.
b) Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta permanent del Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents, d'acord amb l'establert a la base general quarta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia