sábado, 12 de noviembre de 2016

2 llocs de treball de l’escala APF-01-01, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual. Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Bases de la convocatòria
1. Objecte de la convocatòria 1.1. La present convocatòria té per objecte la selecció de personal, per mitjà del sistema de concurs-oposició, per a cobrir 2 llocs de treball de l’escala APF-01-01, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual.
2. Condicions generals de les persones aspirants 2.1. Per a l’admissió a aquestes proves selectives, serà necessari complir els requisits següents:
2.1.1. Diversitat funcional: només podran participar en aquest procés selectiu aquelles persones aspirants que tinguen una diversitat funcional d’origen intel·lectual (límit/lleu o moderada) de grau igual o superior al 33 %. La diversitat funcional intel·lectual límit/lleu o moderada haurà de ser acreditada una vegada finalitze el procediment selectiu per mitjà de la presentació dels documents establits en la base 11.1.3.
2.1.2. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea o d’algun estat a què s’aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent Tractat, el cònjuge dels nacionals d’algun estat en què s’aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seua.
2.1.3. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació.
2.1.4. Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’exercici de les corresponents funcions o tasques. Una vegada finalitzat el procediment selectiu haurà de ser acreditada per mitjà de la presentació dels documents establits en la base 11.1.4.
2.1.5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de qualssevol funcions públiques o d’aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d’haver sigut acomiadat disciplinàriament, de forma escaient, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.
2.2. Les condicions per a l’admissió a les proves, hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre’s durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.
2.3. No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera de l’escala APF-01-0l, subalterns.
3. Adaptacions per a la realització de les proves 3.1. L’òrgan tècnic de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. A l’efecte, les persones interessades hauran de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en el present concurs-oposició, seguint les instruccions establides en la base 6.3.2. 3.2. Si en el desenvolupament del procés selectiu se suscitaren dubtes raonables a l’òrgan tècnic de selecció respecte a la compatibilitat funcional d’una persona admesa, podrà demanar el corresponent dictamen de la Comissió Mixta de Discapacitats, i en aquest cas la persona admesa inicialment, podrà participar condicionalment en el procés selectiu, quedant en suspens la resolució definitiva sobre l’admissió o exclusió del procés selectiu fins a la recepció del dictamen.
4. Sol·licituds Els qui desitgen prendre part en aquestes proves selectives hauran d’omplir la sol·licitud d’una de les formes següents:
Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l’annex II i que els serà facilitada en les oficines públiques que es relacionen en l’annex III o en el portal de l’administració de la Generalitat, http://www.gva.es (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i concursos). Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l’administració de la Generalitat, http://www.gva.es (apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, ocupació pública, Descripció: «subalterns, APF01-01, Convocatòria 5/14», tramitar amb certificat).
6. Presentació de sol·licituds 6.1. Les sol·licituds seran dirigides a la Direcció General de Funció Pública. 6.2. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.{del 12 de noviembre al 13 de desembre de 2016, a.i.} Les sol·licituds hauran de presentar-se d’una de les formes següents: Sol·licitud presencial: es presentarà la sol·licitud per les persones interessades en les oficines públiques que figuren relacionades en l’annex III, una vegada omplida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia