sábado, 12 de noviembre de 2016

bases reguladores de les ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

ANNEX I
Bases reguladores per a la concessió d’ajudes a les inversions en explotacions agràries, en règim de concurrència competitiva, en el marco del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020
Índex
Capítol I. Objecte, àmbit d’aplicació i definicions
Article 1. Objectiu i àmbit d’aplicació .Aquesta ordre desplega, en l’àmbit d’aplicació del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, el que preveu l’article 17, apartat 1, lletra a), del Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 relatiu a l’ajuda del desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. L’objectiu d’aquesta mesura és facilitar una ajuda per a la realització d’inversions en explotacions agràries de la Comunitat Valenciana que milloren el seu rendiment global i sostenibilitat, gràcies a la implementació de plans de millora, tal com es defineixen en l’article següent.
Article 2. Definicions
Capítol II. Ajudes
Article 3. Tipus d’ajuda . L’ajuda es destinarà a sufragar una part de les despeses i inversions subvencionables previstes en l’article 5 d’aquesta ordre i consistirà en una subvenció directa que s’abonarà d’una sola vegada amb la justificació prèvia per part del beneficiari de la realització i pagament de les inversions aprovades, així com del compliment de la resta de requisits previstos en aquesta ordre.
Article 4. Percentatges d’ajuda
Article 5. Despeses subvencionables i subvencions
Article 6. Límits en el cas de plans de millora consecutius
Capítol III. Sol·licitants de l’ajuda, requisits i acreditacions
Article 7. Requisits dels sol·licitants
Article 8. Acreditació dels requisits
Capítol IV. Sol·licitud d’ajuda i tramitació de la concessió
Article 9. Presentació de sol·licituds .1. Les sol·licituds d’ajuda, acompanyades de la documentació indicada en els articles 5 i 8 d’aquesta ordre, han de ser presentades preferentment a l’oficina comarcal de la conselleria competent en matèria agrària (OCAPA d’ara en avant) corresponent a la ubicació de l’explotació. Aquestes sol·licituds també poden registrar-se en les direccions territorials de la conselleria o en qualsevol dels registres establits en la legislació bàsica del procediment administratiu comú.
La conselleria competent en matèria agrària facilitarà models normalitzats específics, les sol·licituds es poden trobar en les oficines comarcals de la conselleria, en els centres PROP de la Generalitat o en la seua web (http://www.gva.es).
2. El termini per a la presentació de sol·licituds d’ajuda s’establirà en la convocatòria que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 10. Estudi i avaluació
Article 11. Concessió de les ajudes
Article 12. Modificació de la resolució d’ajuda
Capítol V. Sol·licitud i tramitació de pagament
Article 13. Sol·licitud de pagament i justificació de les inversions
Article 14. Certificació de les inversions, proposta i resolució de pagament
Capítol VI. Compromisos, seguiment i control
Article 15. Compromisos
Article 16. Seguiment i control
Article 17. Obligació de mantindre les inversions auxiliades
Article 18. Reintegrament de subvencions
Article 19. Concurrència d’ajudes i incompatibilitats
Article 20. Creació de condicions artificials
Capítol VII. Finançament, informació i publicitat
Article 21. Finançament
Article 22. Informació i publicitat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia