sábado, 12 de noviembre de 2016

ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l’ocupació en aquestes, a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2016.

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2016, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen determinades ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l’ocupació en aquestes, a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2016. [2016/8942]
Primer. Objecte i condicions de la concessió de la subvenció 1. L’objecte de la present resolució és convocar les ajudes en matèria d’economia social, per a l’exercici 2016 que es regularan pel que estableix l’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l’ocupació en aquestes, a la Comunitat Valenciana, publicada en el DOGV número 7907, de 31 d’octubre (d’ara en avant bases reguladores)
2. Les condicions per a la sol·licitud, tramitació, resolució i notificació seran les establides en les referides bases reguladores.
Tercer. Beneficiaris Podran acollir-se a les ajudes que es convoquen els beneficiaris previstos en les bases reguladores, per a cada ajuda de les citades en l’article precedent, sempre que complisquen amb els requisits fixats en l’orde per a cada una de les ajudes convocades.
Quart. Sol·licituds i documents 1. D’acord amb el que estableix l’article 3 de les bases reguladores les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes regulades en l’orde es presentaran per via telemàtica accedint a la seu de la Generalitat, https://sede.gva.es, o a la Guia PROP; així mateix, una vegada processada la sol·licitud telemàtica i obtingut el codi de presentació haurà d’imprimir-se i presentar-se en qualsevol dels registres d’entrada dependents de la conselleria competent en matèria d’economia social, sense perjuí del que estableix la legislació en matèria de procediment administratiu. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases reguladores.
2.  A les sol·licituds s’acompanyarà la documentació que s’específica en l’article 4 de les bases reguladores, així com, la documentació que, per a cada tipus d’ajuda específicament s’estableix en el corresponent article.
3. Tots els models de les memòries, declaracions responsables com de les certificacions requerides en les bases reguladores estaran disponibles en www.gva.es, accedint a la Guia PROP, «tràmits i serveis», a partir de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Quint. Termini de presentació de les sol·licituds El termini per a la presentació de sol·licituds per a les ajudes convocades per mitjà de la present convocatòria serà de set dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. {del 12 al 22 de noviembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia