sábado, 12 de noviembre de 2016

se sotmet a consultes i participació i informació pública, per un període de dos mesos, la proposta del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana.

Primer Sotmetre a participació pública i consultes la proposta del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana, així com de la documentació ambiental pertinent, l’estudi de paisatge i altres informes i estudis, per mitjà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari no oficial d’àmplia difusió. Així mateix, s’habilitarà la seua consulta a través de l’enllaç següent de la pàgina web de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori:
Atés que es tracta d’un pla que suposa canvis de classificació del sòl, es realitzen sessions explicatives obertes al púbic, i altres actuacions a fi de facilitar la difusió i comprensió ciutadana com estableix l’article 51.4.b de la Llei 5/2014, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, i en el Pla de Participació Pública que forma part de la documentació.
Segon El termini de participació pública i consultes serà de dos mesos i començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a l’efecte que el públic interessat puga examinar-lo i formular les observacions, al·legacions i suggeriments que estime pertinents.
Tercer Sol·licitar una consulta a les administracions públiques afectades.
Quart La documentació podrà consultar-se en dies laborables, en horari de matí (09.00 hores a 14.00 hores), en els locals següents:
– Subdirecció General d’Ordenació del Territori i Paisatge, ciutat administrativa 9 d’Octubre - Torre 1, planta segona, carrer Castán Tobeñas, núm. 77, 46018 València.
– Servei Territorial d’Alacant de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. C/ Churruca, 29, 03003 Alacant.
– Servei de Castelló de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Av. Germans Bou, 47, 12003 Castelló de la Plana.
– Servei Territorial de València de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Edifici Prop. C/ Gregori Gea, 27, 46009 València.
Cinqué Alçar la suspensió de programació establida en la Resolució d’inici d’11 de novembre de 2015 i acordar, novament:
a) La suspensió de la tramitació i aprovació de programes d’actuació en qualsevol cas i de les llicències que siguen incompatibles amb les determinacions normatives del pla, per als sòls no urbanitzables de protecció litoral i no urbanitzables de reforç del litoral (grafiats en els plans d’ordenació amb els dígits 1 i 2, respectivament).
b) La suspensió de la tramitació i aprovació de programes d’actuació i de l’atorgament de llicències, que siguen incompatibles amb les determinacions normatives del pla, per a la resta de sòls en situació bàsica de sol rural de l’àmbit del present pla.
La suspensió tindrà una duració màxima d’un any i produirà efectes a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de Generalitat Valenciana.
La present resolució és un acte de tràmit contra el qual no es pot interposar cap recurs, sense perjuí del dret dels interessats a interposar el que consideren oportú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia