lunes, 7 de noviembre de 2016

23 ajudes de mobilitat a estudiants i personal docent de la UPV per a realitzar estades d’estudi i docència en les universitats participants en el programa Erasmus+ dels cursos 2016-2017 i 2017-2018. Universitat Politècnica de València

BDNS (identif.): 321564.
De conformitat amb allò previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions:
Primer. Persones beneficiàries Poden sol·licitar aquestes ajudes els estudiants i el personal docent de la UPV. Han d’acreditar que compleixen els requisits estipulats en les bases reguladores del procediment.
Segon. Objecte L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de 23 ajudes de mobilitat a estudiants i personal docent de la UPV per a realitzar estades d’estudi i docència en les universitats participants en el programa Erasmus+ dels cursos 2016-2017 i 2017-2018.
Tercer. Bases reguladores Accessibles en:
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2016/convocatoria.pdf
 Quart. Quantia En la convocatòria s’ofereixen un total de 23 mobilitats. – 17 mobilitats d’alumnat – 6 mobilitats de personal (PDI) El finançament que reben les persones beneficiàries és de 650 € mensuals per a estudiants de grau i màster, i de 160 € diaris per a personal. Les estades són de 5 mesos per a grau i màster, i de 7 dies per a personal.
 Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds està obert des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins a 20 dies després de la dita publicació. {del 8 al 28* de noviembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia