lunes, 7 de noviembre de 2016

beques - pràctiques Fundació ONCE - CRUE - UPV, per a la realització de pràctiques remunerades en empreses d’estudiants amb discapacitat. Universitat Politècnica de València

BDNS (identif.): 321566.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
 Primer. Beneficiaris Hi podran participar: Els estudiants amb discapacitat de la Universitat Politècnica de València, d’ara endavant UPV, que compleixin els requisits exigits en les bases.
 Segon. Finalitat L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts econòmics a estudiants amb discapacitat de la UPV per a la realització de pràctiques en empreses en entitats participants, per un període de 3 mesos de durada a jornada de 25 hores setmanals.
 Tercer. Bases reguladores Accessibles en: http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/ http://www.upv.es/entidades/CAD/index-es.html 
Quart. Import La present convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària 002030000 422 40000 per un import màxim de 5.400 € (cinc mil quatre-cents euros) amb càrrec al pressupost del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Cooperació i Esport (Acció Social) de la UPV.
 Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds A partir del dia de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 31 de desembre de 2016.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia