martes, 8 de noviembre de 2016

bases reguladores dels projectes T’Avalem en desplegament del programa mixt d’Ocupació-Formació Garantia Juvenil.

Bases reguladores dels projectes T’Avalem en desplegament del programa mixt d’Ocupació-Formació Garantia Juvenil
Preàmbul
Article 1. Objecte L’objecte d’aquesta ordre és aprovar les bases reguladores dels projectes T’Avalem, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Entitats beneficiàries Podran promoure els projectes T’Avalem i ser entitats beneficiàries de les subvencions regulades mitjançant aquesta ordre:
· Les entitats locals territorials de la Comunitat Valenciana, els seus organismes autònoms i entitats amb competències en matèria de promoció d’ocupació, dependents o assimilades a aquestes, la titularitat de les quals corresponga íntegrament a les entitats locals mencionades. Altres ens públics dependents de l’Administració de la comunitat autònoma.
· Associacions, fundacions i altres entitats, totes aquestes sense ànim de lucre.
· Les mancomunitats i altres agrupacions d’entitats amb personalitat jurídica pròpia que tinguen, explícitament entre els seus principals fins constitutius, el foment de l’ocupació; d’acord amb el que preveu l’article 11.2 de la LGS, els membres associats de l’entitat beneficiària que es comprometen a efectuar la totalitat o una part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer, tindran igualment la consideració d’entitat beneficiària.
Es prioritzarà l’aprovació d’aquells projectes promoguts per entitats que disposen d’un nombre més gran de persones desocupades en el seu àmbit d’actuació, de manera que el seu desenvolupament no quede compromés per l’eventual dificultat de trobar un nombre suficient de persones destinatàries, d’acord amb el que estableix el criteri 2 de l’annex a aquesta ordre.
Article 3. Obligacions de les entitats beneficiàries
Article 4. Persones destinatàries Les persones destinatàries d’aquest programa seran joves majors de 16 anys i menors de 30 i compliran els requisits mínims següents per a poder ser seleccionats com a alumnat dels projectes T’Avalem:
a) Estar inscrites i figurar com a beneficiàries actives en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que constitueix el sistema oficial d’informació i seguiment sobre la implementació de la Garantia Juvenil a Espanya, i, com a tal, la llista única de demanda i el suport per a la inscripció de les persona interessades en les accions executades en el context de la Garantia Juvenil.
b) Els recollits en la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, per a beneficiar-se d’una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
c) Els establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.
d) Els previstos en l’article 20 del Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat (d’ara en avant RD 34/2008), per a l’accés a la formació.
Article 5. Duració i contingut dels projectes
Article 6. Instrucció i valoració de les sol·licituds
Article 7. Resolució
Article 8. Quantia de la subvenció i costos elegibles
Article 9. Grup de treball mixt per a la selecció de participants
Article 10. Selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu
Article 11. Selecció de les persones participants
Article 12. Inici dels projectes T’Avalem
Article 13. Control, assistència i supervisió
Article 14. Avaluació de la qualitat de la docència
Article 15. Finalització del curs i certificat de la formació
Article 16. Anticipació, pagament i justificació de la subvenció
Article 17. Rendiments financers
Article 18. Causes de minoració i de reintegrament de subvencions
Article 19. Procediment sancionador
Disposicions addicionals
Primera. Excepció d’aplicació de l’ordre als programes finançats per SPEE.
Segona. Normativa d’aplicació.
Disposicions finals
Primera. Procediment d’increment i redistribució de crèdits.
Segona. Habilitació competencial.
Tercera. Entrada en vigor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia