martes, 8 de noviembre de 2016

bases subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana.

ÍNDEXArticle 1. Objecte 1. L’objecte d’aquesta ordre és establir les bases reguladores que regiran la concessió de les subvencions per als centres autoritzats de titularitat de corporacions locals i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que impartisquen les ensenyances elementals i/o professionals de música o de dansa:
a) Conservatoris d’ensenyances elementals o professionals de música o de dansa, sempre que no hagen subscrit un conveni amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per al seu sosteniment econòmic.
b) Centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de música o de dansa, de titularitat d’entitats privades sense ànim de lucre.
2. Aquestes subvencions contribuiran al finançament parcial de les despeses corrents dels centres enumerats en l’apartat anterior.
Article 2. Procediment de concessió
Article 3. Compatibilitat
Article 4. Àmbit d’aplicació i finançament 1. Les bases que recull aquesta ordre seran aplicables per a les successives convocatòries de subvencions dirigides al manteniment de conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de música o de dansa de titularitat de corporacions locals i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.
Article 5. Beneficiaris i requisits 1. Podran sol·licitar aquestes subvencions les corporacions locals i les entitats privades sense ànim de lucre titulars dels conservatoris i centres privats autoritzats per a impartir les ensenyances elementals o professionals de música o de dansa que estiguen ubicats a la Comunitat Valenciana.
2. No obstant això, si una corporació local gestiona el conservatori de la seua titularitat a través d’un concessionari, la gestió indirecta de l’ensenyança haurà de ser al 100 % i, en aquest cas, sol·licitarà i percebrà la subvenció el concessionari, que serà el beneficiari als efectes previstos en aquesta ordre, sempre que complisca els requisits, obligacions i qualsevol disposició prevista en aquesta ordre per a les entitats privades.
Article 6. Obligacions dels beneficiaris
Article 7. Sol·licituds
Article 8. Documentació
Article 9. Tramitació per les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d’educació
Article 10. Comissió avaluadora
Article 11. Distribució pressupostària i criteris de baremació
Article 12. Resolució
Article 13. Recursos
Article 14. Supòsits i criteris de modificació de la resolució
Article 15. Règim de pagament de la subvenció
Article 16. Justificació de les subvencions
Article 17. Minoració i reintegrament de la subvenció
Article 18. Seguiment i control de les ajudes
Disposició addicional Única. No incidència pressupostària
Disposicions finals
Primera. Instruccions de desplegament
Segona. Delegació de competències
Tercera. Entrada en vigor

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia