martes, 8 de noviembre de 2016

49 places de bomber conductor, (C1), del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de Valencia

Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de Valencia. Convocatòria 2016/OP001 per a la cobertura de 49 places de bomber conductor, grup C, subgrup C1, per oposició lliure i mobilitat. [2016/8417]
Per Decret de la Presidència Delegada del Consorci Provincial de Bombers de València número 880, de 14 de setembre de 2016, es van aprovar les bases de la Convocatòria 2016/OP001 per a la cobertura, pel torn d’oposició lliure i mobilitat, de 49 places de bomber conductor, enquadrades en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe d’extinció d’incendis i salvament, escala bàsica, categoria bomber, pertanyents al grup de titulació C, subgrup C1. El text íntegre d’aquestes bases ha sigut publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 184 de 22 de setembre de 2016.
Les instàncies es presentaran en el Registre General del Consorci o en la forma que es determina en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aplicable al present procés selectiu, en virtut del que disposa la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, durant el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia