martes, 8 de noviembre de 2016

Programa Internacional de Mobilitat de la Universitat de València per al curs acadèmic 2017/2018.

BDNS (Identif.): 321575.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions:
Primer. Beneficiaris Podran ser persones beneficiàries de les places de mobilitat d’aquesta convocatòria els estudiants i les estudiantes de la Universitat de València que complisquen els següents requisits en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds:
Estar matriculat/ada en estudis oficials de grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada en la universitat de destinació.
Queden exclosos d’aquesta convocatòria els estudiants matriculats en estudis de grau de la Facultat de Medicina.
Tenir superats en el corresponent pla d’estudis, a la finalització del curs acadèmic 2016/2017, un mínim de 42 crèdits.
No haver sigut prèviament beneficiari/ària del Programa Internacional en la Universitat de València, encara que fóra en altres estudis, excepte en el cas dels estudiants del programa doble titulació internacional.
No ser beneficiari/ària en el curs 2017/2018 de qualsevol altre programa de mobilitat (SICUE o Erasmus Estudis), excepte el programa Erasmus Pràctiques sempre que siga en semestres diferents.
Acreditar el nivell d’idioma exigit per a cada destinació.
A banda dels requisits generals, els sol·licitants hauran de complir els requisits específics de les destinacions que sol·liciten, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el curs 2017/2018.
Segon. Objecte Beques de mobilitat del Programa Internacional de la Universitat de València per al curs 2017/2018.
Tercer. Bases reguladores S’inclouen en l’annex I de la convocatòria i es publiquen en la pàgina web del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València: http://www.uv.es/relint
Quart. Quantia La quantia de la beca depèn de la destinació i la durada de l’estada, d’acord amb el següent quadre:
Corea del Sud. 6.000 €/semestrals - 7.500 €/anuals
Japó, Xina, Taiwan i Austràlia. 5.000 €/semestrals - 6.500 €/anuals
Estats Units,  Canadà i Rússia. 3.500 €/semestrals - 5.000 €/anuals
Amèrica Llatina. 2.500 €/semestrals - 3.500 €/anuals
L’ajuda és compatible amb ajudes atorgades per altres organismes públics o privats, sempre que aquestes altres ajudes no indiquen altra cosa. La concessió de la beca del Programa Internacional de Mobilitat no suposa l’exempció de taxes per serveis acadèmics en la Universitat de València, per la qual cosa els estudiants han de matricular-se abans de realitzar la seua estada del nombre de crèdits internacionals corresponents als crèdits que es cursaran a la universitat de destinació. Una vegada realitzada la matrícula en la Universitat de València, l’estudiant estarà exempt de pagar taxes acadèmiques en la universitat de destinació.
Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert entre el 14 i el 30 de novembre de 2016, ambdós inclosos.
Sisé. Altres dades Les persones interessades presentaran la seua sol·licitud a través del Portal Serveis Estudiant, en l’adreça electrònica següent: https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia