martes, 1 de noviembre de 2016

borsa de treball de personal tècnic d’administració general, i nou termini de presentació d’instàncies. Ajuntament de Catarroja

EDICTE
L’Ajuntament de Catarroja, per Resolució d’Alcaldia núm. 2899/2016 de data 24 d’octubre ha rectificat les bases de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic d’administració general, per error detectat en el apartat primer de la base segona, ja que on diu: “Estar en possessió del títol universitari oficial de grau, diplomatura universitària, o equivalent o en condicions d'obtenir-ho abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies…”, ha de dir “Estar en possessió del títol universitari oficial de grau o equivalent, o en condicions d'obtenir-ho abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies…”
El nou termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província. {de l' 1 al 21* de noviembre de 2016, a.i.}
Aquelles sol·licituds que s’hagueren presentat de conformitat amb la convocatòria aprovada per acord de JGL de data 23/09/16, anunciada en el BOP, pàgina web municipal i tauler d’anuncis electrònic en data 18/10/2016, s’entendran presentades en termini i seran incorporades a este nou procés, excepte petició expressa dels interessats. El que es fa públic per a coneixement general dels interessats. es.catarroja.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia