jueves, 3 de noviembre de 2016

subvencions destinades a finançar la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana

BDNS (identif.): 320760
D’acord amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la base de dades nacionals de subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans Primer. Beneficiaris i condicions Les corporacions locals de la Comunitat Valenciana o entitats dependents o vinculades a aquestes que exerciren competències en matèria d’ocupació.
Segon. Objecte La concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
 Tercer. Bases reguladores L’Orde 18/2016, de 29 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 3 d’octubre de 2016.
Quart. Quantia 1. Les subvenciones es finançaran per un import global màxim de 400.000,00 euros. 2. La quantia de la subvenció ascendirà al 80 % dels costos laborals de l’agent d’ocupació i desenvolupament local, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social; sense perjuí del que s’ha exposat anteriorment, la quantia de la subvenció no podrà superar els 7.840 euros per a un període de 4 mesos.
Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. {del 4 al 18 de noviembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia