viernes, 18 de diciembre de 2015

1 Arquitecte Tècnic. Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (Barcelona)

Es fa públic que per Decret de la Presidència número 837 de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, en data 4 de desembre de 2015 ha estat aprovada les Bases Específiques i Convocatòria del procés selectiu per nomenar funcionari interí fins a convocar plaça d’un Arquitecte Tècnic, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica.
El text íntegre de la convocatòria i les bases específiques de la convocatòria resten publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de desembre de 2015, i en taulell d’anuncis i en la pàgina web (www.valldoreix.cat) d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. El termini per la presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.{del 18 de desembre de 2015 al 7* de gener de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia