viernes, 25 de diciembre de 2015

1 tècnic/a mitjà/na tributari/a (A2), de l'Organisme Autònom Municipal Agència Tributària de Sabadell. (Barcelona)

En data 24 de novembre de 2015, per Decret 11761/2015 (Núm. Ag. 1671/2015), el President de l'Organisme Agència Tributària de Sabadell, ha aprovat les bases i la convocatòria del concurs públic per proveir una plaça de tècnic/a mitjà/na tributari/a en règim de contracte laboral temporal de relleu (grup de classificació A2) de l'Organisme Autònom Municipal Agència Tributària de Sabadell.
Les bases d'aquesta convocatòria s'han publicat al BOPB núm. 022015026982, de data 17 de desembre de 2015, i es poden recollir a les oficines de l'Organisme Autònom Municipal Agència Tributària de Sabadell (c. Indústria núm. 11) o bé consultar al tauler d'edictes electrònic i/o a la següent adreça d'Internet: http://www.sabadell.cat.
La presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 25 de desembre de 2015 al 13 de gener de 2016, a.i.} i es podran presentar al Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'art. 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia