martes, 8 de diciembre de 2015

1 Tècnic/a en prevenció de riscos laborals, amb destinació a l’Oficina de Salut Laboral (convocatòria de provisió núm. CPI- 01/15), Universitat de Girona

.1  Convocar proves selectives per a la provisió interina per cobrir un lloc de treball de Tècnic/a en prevenció de riscos laborals, amb destinació a l’Oficina de Salut Laboral (convocatòria de provisió núm. CPI- 01/15), segons allò que es detalla en l’annex II d’aquesta resolució.
.2  Aprovar les bases de la convocatòria que figuren a l'annex I d'aquesta resolución.
Annex 1
Bases
.1  Lloc de treball. 1.1 Es convoquen proves selectives per a la provisió interina d’un lloc de treball de Tècnic/a en prevenció de riscos laborals , amb destinació a l’Oficina de Salut Laboral, les característiques del qual són les que consten a l’annex II d’aquesta convocatoria.
.2  Condicions de participación. 2.1 Per ésser admesos a la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de complir els següents requisits:
a) No haver estat separat per resolució administrativa ferma, del servei de cap administració pública, i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques.
b) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del dispost a l’art. 57 EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic)
c) Tenir la capacitat funcional per portar a terme les tasques del lloc de treball
d) Haver complert 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del requisit referent a la titulació que determina la Relació de Llocs de Treball, Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat seguretat, higiene i ergonomia, i psicologia aplicada.
2.2 Tots aquests requisits de participació s’han de reunir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 3.1 d’aquesta convocatòria
2.3  Les persones amb discapacitats hi podran participar en igualtat de condicions que la resta de participants sempre que puguin desenvolupar les funcions del lloc de treball a proveir.
.3  Sol·licituds. 3.1  Tothom que vulgui prendre part en aquestes proves selectives haurà d’emplenar el model de sol·licitud normalitzat que s’especifica a l’annex III i posteriorment s’han de presentar als registres d’entrada de la UdG o per qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, dins el termini de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 8 al 27 de desembre de 2015, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia