domingo, 6 de diciembre de 2015

borsa de treball com a operaris/àries o conserges. Ajuntament de Cabrera de Mar (Barcelona)

Per acord de la Junta de Govern local de data 12 de novembre de 2015, s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura, per raons justificades de necessitat i urgència, de possibles contractacions o nomenaments temporals com a operaris/àries o conserges, i que s’adjunten com annex.
Les bases es sotmeten a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la darrera de les publicacions al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, butlletí oficial de la província, a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, amb el benentès que si durant el mateix no es presenten al·legacions esdevindran definitives, sense necessitat d’un nou acord.
Simultàniament, s’obre la convocatòria del procediment, condicionada, en tot cas, a l’aprovació definitiva de les Bases, establint-se un termini de 20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds, a comptar de l’endemà de la darrera publicació del corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, {del 5 al 24 de desembre de 2015, a.i.} en el butlletí oficial de la província, a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
-------------------------
Segona. Requisits dels aspirants.
1. Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d’aquells estats que els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l’estat espanyol. Tot l’anterior, en les condicions de l’article 57 de la Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària.
2. Tenir entre 16 i l'edat màxima de jubilació forçosa.
3. Estar en possessió d’algun dels següents títols: certificat d’escolaritat. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol.
4. Acreditar documentalment experiència professional en un lloc de treball similar al que s’oferta.
5. No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, l’accés al treball públic. Acreditat mitjançant model de declaració responsable que s’annexa a les presents bases.
6. Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell A de català de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment aquest nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d’altres estats, hauran de demostrar també coneixements suficients de castellà.
7. No trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat. Acreditat mitjançant model de declaració responsable que s’annexa a les presents bases.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia