miércoles, 23 de diciembre de 2015

30 Beques IVACE E + E, Exportació i Ocupació 2016, per a l’especialització professional en comerç exterior, dirigides als tècnics de cicles formatius de grau superior, i es convoca les entitats de destinació col·laboradora en el seu desenvolupament.

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2015, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les Beques IVACE E + E, Exportació i Ocupació 2016, per a l’especialització professional en comerç exterior, dirigides als tècnics de cicles formatius de grau superior, i es convoca les entitats de destinació col·laboradora en el seu desenvolupament. [2015/10225]
1. Objecte 1. L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) convoca les Beques IVACE E+E 2016, l’objectiu de les quals és la formació i especialització professional dels/les joves de la Comunitat Valenciana, així com la realització de pràctiques sobre distints aspectes relacionats amb l’operativa de comerç exterior.
Aquestes beques persegueixen impulsar i facilitar l’accés al mercat laboral als/les joves de la Comunitat Valenciana a través de l’especialització en comerç exterior i en qualsevol altre àmbit relacionat amb la internacionalització de les empreses, així com la recerca de la paritat d’oportunitats entre homes i dones, afavorint-ne l’ocupabilitat i la formació, contribuint així clarament al compliment de les recomanacions i objectius comunitaris en matèria d’ocupació.
2. Així mateix, es convoca les entitats de destinació col·laboradora en el desenvolupament de les beques que complisquen amb els requisits establits en l’article 16 d’aquesta convocatòria.
2. Programa 1. La finalitat d’aquestes beques és la formació i especialització professional en la gestió operativa de l’exportació dels/les joves de la Comunitat Valenciana. Per a això, l’IVACE elaborarà, consensuadament amb l’entitat de destinació corresponent, un programa formatiu amb una durada màxima de nou mesos, consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior i en qualsevol altre àmbit relacionat amb la internacionalització de les empreses, que es podran desenvolupar en les següents entitats de destinació:
a) Empreses de la Comunitat Valenciana que es troben en qualsevol fase del procés d’exportació i/o internacionalització.
b) Associacions sectorials de la Comunitat Valenciana.
5. Dotació econòmica 1. Per als fins formatius anteriorment descrits, cada beca estarà dotada amb una quantia econòmica per import de set mil sis-cents cinquanta euros (7.650,00 €) bruts, aplicant-se les corresponents retencions d’acord amb la normativa vigent.
L’import serà percebut pel becari/ària, en funció del temps de gaudi efectiu de la beca.
7. Nombre de beques i procediment de concessió El nombre de beques convocades per a la realització del Programa de Beques IVACE E+E 2016 és de 30, com a màxim, i se’n farà l’adjudicació en règim de concurrència competitiva, d’acord amb el que disposa la present resolució. 8. Requisits a complir pels/les aspirants a les beques Podran ser aspirants a les Beques IVACE E+E 2016 les persones físiques que reunisquen els requisits següents:
a) Ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea i resident a la Comunitat Valenciana des d’almenys dotze mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
b) Estar inscrit/a en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Seguretat Social (http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html), en el moment de presentació de la sol·licitud de la beca. Per a la inscripció en el mencionat fitxer és necessari reunir els requisits següents:
– No haver treballat en els trenta dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
– Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadà/ana de la Unió o dels estats part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència.
– Estar empadronat/da en qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana.
– Tindre menys de 30 anys en el moment en què se sol·licita la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
– No haver rebut accions educatives que comporten més de quaranta hores mensuals en els noranta dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
– Presentar una declaració expressa de tindre interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenrotllen en el marc de la Garantia Juvenil.
c) Estar en possessió d’una titulació tècnica de cicle formatiu de grau superior relacionada amb la família professional d’Administració i Gestió de l’empresa i/o Comerç i Màrqueting. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d’Espanya, aquesta titulació haurà d’anar acompanyada de l’homologació pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport corresponent al nivell exigit en la present convocatòria.
d) Anglès parlat i escrit, i castellà en el cas d’aquells/es aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.
e) No haver gaudit o percebut cap prestació en concepte de beca dirigida a l’especialització en temes relacionats amb el comerç exterior i/o internacionalització, concedides per administracions públiques, cambres de comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.
f) No estar afectat per cap limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.
g) No tindre antecedents penals o estar incurs/a en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.
h) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social
i) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser-ne beneficiari/ària, previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
El nom dels becaris serà publicat en la relació de beneficiaris que han rebut ajudes dels Fons Estructurals, junt amb el sue import.
9. Formalització de sol·licituds 1. Termini i lloc de presentación. L’imprès de sol·licitud a omplir per les persones interessades estarà disponible en la pàgina web d’IVACE http://internacional.ivace.es//home.html/, a partir del dia 4 de gener de 2016. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 8 de febrer de 2016. L’imprès de sol·licitud i la documentació complementària indicada en l’apartat següent podrà presentar-se en el registre de l’IVACE siti a la ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 2, carrer Castán Tobeñas, 77 (Accés per c/ 9 d’Octubre), 46018 Valencia, ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia