jueves, 17 de diciembre de 2015

borsa de treball de zelador/a d'explotació (C1). Consell Insular de Menorca.

Consell Executiu del Consell Insular de Menorca. convocatòria de borsa extraordinària de treball de zelador/a d'explotació (BO201505)
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ I PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE ZELADOR/A D'EXPLOTACIÓ (BO201505)
Objecte. L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària de treball de ZELADOR/A D'EXPLOTACIÓ per a nomenaments de funcionaris interins, places enquadrades en el subgrup de classificació professional C1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica i classe tècnic auxiliar i per a contractacions laborals eventuals, equiparades al mateix grup de classificació, escala, sotsescala i classe que les contractacions laborals del Consell Insular de Menorca.
Aquest procés selectiu es regeix per les bases generals que han de regir el procediment de selecció del personal funcionari interí i del personal laboral temporal del Consell Insular de Menorca, així com pel document annex que conté el barem de mèrits, aprovats pel Ple del Consell Insular de Menorca en sessió ordinària de dia 17 de setembre de 2012 i publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 150 de 16 d’octubre de 2012.
Els llocs de treball als quals poden ser destinades les persones aspirants són tots els dels serveis del Consell Insular de Menorca per als quals es requereixi aquesta categoria laboral.
Requisits i condicions específiques dels/de les aspirants i drets d’examen
. A més dels requisits i les condicions generals exposades en el punt cinquè de les bases generals esmentades, els aspirants han d’estar en possessió de la titulació batxiller superior, FP de 2n grau o similar.
Tenir el carnet de conduir B.
Els drets d’examen per a aquesta convocatòria es fixen en 9 €, que s’han de fer efectius en el c/c ES42 0487-2215-25-2000001170 del Consell Insular de Menorca del banc Mare Nostrum (BMN) o al Servei d’Atenció al Ciutadà de Maó o Ciutadella. En resten exemptes les persones que es trobin en situació d’atur.
Presentació de sol·licituds
. Les sol·licituds per participar en el procediment selectiu s’han de formular en document normalitzat, al qual s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a)
Acreditació de la nacionalitat: fotocòpia del document nacional d’identitat de la persona sol·licitant o, si no té la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat i que autoritzi a treballar.
b)
Original i còpia o fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició. Si la titulació figura en una llengua diferent a la catalana o a la castellana (llengües oficials de les Illes Balears), s’ha d’aportar el títol traduït per un intèrpret jurat en alguna d’aquestes dues llengües.
c)
Original o fotocòpia compulsada del document que acrediti estar en possessió del carnet de conduir B.
d)
Resguard d’haver abonat els drets d’examen que s’estableixen en la base primera d’aquestes bases o justificant de trobar-se en situació d’atur dins del termini de presentació de sol·licituds.
e)
Curriculum vitae, amb el contingut mínim següent: dades personals, titulació exigida a la convocatòria i mèrits que s’al·leguen. En l’apartat d’experiència professional cal especificar el nom dels centres de treball, les categories professionals exercides i el temps de prestació de serveis. En l’apartat de formació cal especificar el nom del centre formatiu i la durada o els crèdits de cada acció formativa. (No s’ha d’adjuntar cap document dels mèrits que s’al·leguen; aquests se sol·licitaran segons l’establert en la base quarta, Valoració de mèrits.)
Termini de presentació de sol·licituds
. El termini de presentació de sol·licituds per formar part d’aquesta borsa de treball és de 15 dies naturals comptats a partir del següent a la data de publicació de la convocatòria en el BOIB.{del 18 de desembre de 2015, al 2* de gener de 2016, a.i.} A efectes informatius també es publicarà al tauler d’anuncis i al web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es).
Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General del Consell Insular de Menorca (oficines d’atenció al ciutadà, situades a la plaça de la Biosfera, 5, de Maó, i a la plaça de la Catedral, núm. 5, de Ciutadella). També es pot presentar la documentació en la forma establerta en l’article 38.4 de l’LRJPAC, sens perjudici dels altres mitjans prevists en la norma.
Si la sol·licitud es presenta en una oficina de correus, s’ha de fer en sobre obert perquè pugui ser datada i segellada abans de ser certificada. Si no es fa d’aquesta manera, no es podrà considerar com a presentada en aquella data.
En el cas de presentar la sol·licitud en un lloc diferent del Registre General del Consell Insular de Menorca, la persona interessada ho ha de comunicar al Consell Insular de Menorca mitjançant fax (971352483).
Es convocarà les persones aspirants per dur a terme la prova que s’especifica en la base quarta al llarg dels seixanta dies següents a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia