lunes, 21 de diciembre de 2015

1 plaça d’Administratiu de l’àrea d’Intervenció -interí-. Ajuntament de Muro (Mallorca).

Primera. LLOC DE TREBALL És objecte d’aquestes bases regular la provisió, mitjançant concurs-oposició, amb caràcter de funcionari interí, d’una plaça d’Administratiu de l’àrea d’Intervenció,  per cobrir la jubilació del funcionari titular de la plaça i la creació d’una borsa de feina posterior; atesa la necessitat urgent i inajornable de disposar d’aquest lloc de feina per considerar-se prioritari i afectar al normal funcionament de la intervenció municipal.
Segona. CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA La plaça pertany a l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup C1,   i està dotada al pressupost municipal de 2015.
La interinitat es crearà i s’extinguirà per les causes previstes a l’article 10 de l’EBEP.
Tercera. REQUISITS DELS ASPIRANTS Les persones aspirants han de reunir, en la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, les condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l’art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’EBEP.
b) Tenir complerts 16 anys d’edat a la data de la convocatòria i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de batxillerat, formació professional de segon grau, grau mitjà o equivalent, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.
Les persones aspirants que al·leguin estudis equivalents als exigits hauran de citar la disposició legal en què es reconeixi tal equivalència o, en el seu cas, aportar certificació expedida en tal sentit  per l’organisme competent en matèria d’homologació de títols acadèmics, que acrediti la citada equivalència. 
d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
e) No haver estat separat/da ni acomiadat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici de funcions públiques per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas de personal laboral, en el qual hagués estat separat/da o inhabilitat/ada.
f) Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat al sector públic delimitat per l’art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.
Quarta. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS Les sol·licituds adreçades al Sr. batle s’han d’ajustar al model normalitzat de sol·licitud,  i es presentaran al Registre General de l’Ajuntament, durant el termini de 20 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació  de les bases de la convocatòria al BOIB.  {del 20 de desembre de 2015 al 8 de gener de 2016, a.i.}
Els succesius anuncis es publicaran al tauler d’edictes i a la pàgina WEB de l’Ajuntament. Totes les notificacions referides a esmenes, i a altres incidències produïdes durant el procés selectiu es faran mitjançant la publicació al tauler d’edictes i la pàgina WEB de l’Ajuntament. www.ajmuro.net
Si el darrer dia de presentació de sol·licituds s’escaigués en dia inhàbil, el termini s’entendrà ampliat fins al dia hàbil següent.
La sol·licitud també pot presentar-se en la forma que determina l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Per ser admesos i prendre part a la convocatòria bastarà que els aspirants manifestin a la sol·licitud que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera.
Serà necessari acreditar juntament amb la sol·licitud:
- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part a aquesta convocatòria.
- Fotocòpia compulsada d’aquells documents que siguin necessaris per a la fase de concurs, ordenats seguint l’ordre establert al barem de mèrits que consten en aquestes bases i acompanyats d’un currículum indicant la relació de documents que presenta per ser valorats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia