viernes, 18 de diciembre de 2015

borsa de treball de tècnic, treballador/a social. Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (Barcelona )

La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de novembre de 2015, va aprovar les bases i convocatòria del procés per a la per a la formació d'una borsa de treball en la categoria d'un tècnic/a de treballador social, de la plantilla de laborals, mitjançant concurs específic lliure, per cobrir necessitats de personal urgents i inajornables que afectin al serveis públics essencials.
Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria van aparèixer publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de desembre de 2015.
El termini per a la presentació d'instàncies començarà a l'endemà d'aquesta publicació en aquest diari i durant el termini de vint dies naturals. {del 19 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016, a.i.}
La resta de notificacions i comunicacions relacionades amb aquest procés només es farà en el Tauler Virtual d'Edictes de la Corporació
(http://oficinavirtual1.esplugues.cat/sede/JSP/sede/portal/index.jsp), en els termes previstos a l'article 59.5, b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. També es donarà publicitat a la pàgina web de l'Ajuntament: www.esplugues.cat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia