miércoles, 23 de diciembre de 2015

es convoca el fons de compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2015

 1. Objecte de la resolució 1. Constitueix l’objecte de la present resolució establir les bases reguladores i la convocatòria del fons de compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), per a l’exercici de 2015, nodrit dels ingressos realitzats per les empreses titulars de les instal·lacions eòliques, i destinat a aquells municipis, mancomunitats de municipis i consorcis previstos en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, inclosos en l’àmbit d’afecció d’alguna de les 15 zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques recollides en el dit pla.
2. La naturalesa i el règim de distribució del fons serà tal com es determina en els articles següents.
 7. Beneficiaris Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els municipis, mancomunitats i consorcis previstos en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, inclosos en l’àmbit d’afecció d’alguna de les 15 zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques recollides en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
L’ingrés realitzat per l’empresa titular de les instal·lacions eòliques d’una determinada zona anirà destinat als municipis, mancomunitats de municipis i consorcis de la Comunitat Valenciana inclosos en l’àmbit d’afecció de la dita zona.
No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. L’IVACE podrà realitzar les consultes oportunes per a comprovar el dit requisit, incloent-hi la verificació de la situació concursal del sol·licitant.
Sense perjuí del que estableix l’article 1.1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 a les ajudes de minimis, en els projectes previstos en l’apartat 2 de l’article 4 de la present resolució, no podran obtindre la condició de beneficiaris les entitats que:
a) Operen en els sectors de la pesca i l’aqüicultura regulats en el Reglament (CE) núm. 104/2000 (DO L 17, de 21.1.2000),
b) Es dediquen a la producció primària de productes agrícoles.
 8. Presentació de sol·licituds 1. Sol·licitud i memòria tècnica. La sol·licitud i la memòria tècnica s’adequaran als models normalitzats disponibles en la web http://www.ivace.es i la seua tramitació s’haurà de realitzar de forma telemàtica. Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de l’inici del projecte ...
9. Lloc de Presentació de sol·licituds i termini 1. Les sol·licituds i la documentació annexa es presentaran davant de el Registre Electrònic de la Generalitat. Aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l’interessat, en els termes que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana
2. Amb caràcter general, el termini de presentació de sol·licituds serà de 45 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta disposició en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {del 23 de desembre de 2015 al 5 de febrer de 2016, a.i. }

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia