jueves, 10 de diciembre de 2015

1 treballador/a social (A2). Ajuntament de la Garriga (Barcelona)

Mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 16/11/2015 es van aprovar les bases i la convocatòria del següent procediment selectiu:
“Aprovar les bases específiques que regiran el concurs de mèrits per a la provisió d’una plaça de treballador/a Social, grup A2-18, amb una jornada de 7,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres, per cobrir una vacant temporal a la Plantilla de personal d’aquest Ajuntament fins que el titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball i dotada de les retribucions de conformitat amb el pressupost municipal vigent”
Aquestes bases han estat publicades al BOPB de 1 de desembre de 2015.
Les sol·licituds, amb la documentació exigida per a prendre part en l'esmentat procés de selecció, es poden presentar dins el termini de 20 dies naturals des dels següents al de la publicació d'aquest anunci en el DOGC {de l' 11 al 30 de desembre de 2015, a.i.}, en el Registre General d'aquest Ajuntament o en la forma establerta a l'art.38-4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4-1999.
Els successius anuncis corresponents a aquesta convocatòria es publicaran en el web municipal www.lagarriga.cat i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia