jueves, 17 de diciembre de 2015

borsa de treball de la categoria de Peó de l'Ajuntament d'Alcúdia (Mallorca-Illes Balears), els seus organismes autònoms i ens depenents, mitjançant CONCURS

Convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de peó de l'Ajuntament d'Alcúdia, els seus organismes autònoms i ens depenents, mitjançant CONCURS .
BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA DE FEINA DE PEONS PER L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA MITJANÇANT CONCURS.
1.- Objecte de la convocatòria. Característiques del lloc de feina. L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball de la categoria de peó mitjançant CONCURS (de conformitat amb el previst a l’article 22.1 del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament d’Alcúdia publicat al BOIB núm. 66 de data 5 de maig de 2009), per a l’Ajuntament d’Alcúdia, els seus organismes autònoms i ens dependents, a l’efecte de substituir les possibles baixes, vacances, permisos, llicències, etc, o qualsevol supòsit de contractació com a personal no permanent, d’acord amb l’article 15 del RDL 1/1995, de 24 de març pel que s’aprova l’Estatut dels Treballadors
Característiques del lloc de feina de PEÓ:

- Tipus de contracte: laboral temporal (de conformitat amb l’article 15 del RDL 1/1995, de 24 de març pel que s’aprova l’Estatut dels Treballadors, i articles 2, 3 i 4 del RD 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de durada determinada).
- Previsió de la durada: (es desconeix, es concretarà si és possible en cada cas).
- Jornada: completa (37’5 hores a la setmana), o a temps parcial (segons les necessitats del servei).
- Lloc de treball: Edificis, centres, infraestructures i instal·lacions municipals.
- Funcions a desenvolupar: les pròpies del lloc de feina:
* Responsabilitats generals: Executar les ordres que els donin els seus superiors en matèria de neteja del terme municipal.
* Treballs més significatius:
a. L’execució material de la neteja de les platges del terme municipal, en els períodes i forma en què els indiquin els seus superiors.
b. Neteja de les vies públiques del terme municipal, segons les instruccions del capatàs i oficials de serveis diversos.
c. Neteja dels camins veïnals, i alçament de parets que es trobin en deficient estat.
d. Col·laboració amb els peons de la secció de jardins i manteniment, ja que en cas necessari poden prestar serveis en tasques elementals de la secció de manteniment.
f. Execució d’obres elementals sobre les quals hagin estat prèviament instruïts, fins i tot instal·lació de cadafals, cadires, taules, etc, en esdeveniments o festeigs d’àmbit municipal.
- Salari base: 955,67 euros mensuals (14 pagues).
- Període de prova: 30 dies
3.- Requisits dels aspirants. Hauran de reunir les següents condicions:
a. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun Estat membre de la Unió Europa. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent i el permís de residència i de treball en el seu cas.
b. Tenir 16 anys complerts i no haver complit l’edat de jubilació forçosa.
c. Estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent o en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.
d. Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de feina.
e. No haver estat separat/da ni acomiadat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici de funcions públiques per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas de personal laboral, en el qual hagués estat separat/da o inhabilitat/ada.
f. De conformitat amb l’acord de Ple de data 27 de maig de 2013, acreditar el requisit de coneixements de la llengua catalana corresponent al Nivell A1 (bàsic) o en condicions d’obtenir-lo en la data de finalització deltermini d’admissió de sol·licituds. Aquests coneixements s’han d’acreditar mitjançant l’aportació d’un certificat oficial expedient per l’Escola Balear d’Administració Pública o expedit o homologat per l’òrgan competent en matèria de política lingüística. En el cas de no poder-ho acreditar documentalment es farà una prova específica a dit efecte per part del Servei de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Alcúdia, i tindrà caràcter eliminatori. El resultat d’aquesta es qualificarà com a “apte” o “no apte”.
g. Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat al sector públic delimitat per l’article 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.
Els requisits establerts en els apartats anteriors hauran de complir-se el darrer dia del termini de presentació d’instàncies i mantenir-los al moment de formalitzar el corresponent contracte de treball, si n’és el cas.
4.- Sol·licituds. Les instàncies per participar en el procés selectiu es formalitzaran segons el model que figura a l’Annex I de les presents bases, es dirigiran al Sr. Batle, i es presentaran al registre general d’aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP). Als efectes del dispost a la base 10.1., necessàriament els aspirants hauran d’indicar un telèfon (o varis) de contacte.
Per ser admès a aquest procediment bastarà que els aspirants manifestin a les seves instàncies que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base tercera d’aquesta convocatòria, adjuntant una còpia compulsada del seu Document Nacional d’Identitat. La restant documentació haurà d’acreditar-se en el moment i terminis que es determinin.
Els aspirants que optin a puntuar a la fase de concurs hauran d’acompanyar a la instància els documents acreditatius dels mèrits i serveis a tenir en compte, els quals hauran d’anar relacionats a l’esmentat document. Els documents presentats hauran de ser originals o còpies compulsades. Els mèrits o serveis a tenir en compte estaran referits a la data de publicació de la convocatòria en el BOIB, que actuarà com a límit. No s’admetrà cap documentació referida a mèrits una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies. En cap cas es requerirà documentació o subsanació d’errors relativa als mèrits.
El termini per la presentació d’instàncies serà de DEU DIES HÀBILS (10) comptats a partir del següent al de la publicació d’aquestes bases en el BOIB.{del 18 al 30 de desembre de 2015, a.i.} Si el darrer dia d’aquest termini fos dissabte o dia inhàbil, s’entendrà ampliat fins l’immediat dia hàbil següent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia