miércoles, 23 de diciembre de 2015

Pla Renove de Finestres 2016, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i l’adhesió de comerços i empreses instal·ladores.

 1. Objecte i beneficiaris de les ajudes 1. L’objecte d’aquesta resolució és establir, junt amb el que disposa l’Ordre 1/2012, de 12 de març, de la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç, per la qual s’estableix el procediment i el marc general per a la concessió d’ajudes per l’Agència Valenciana de l’Energia, AVEN (DOCV 6740, 23.03.2012), les bases reguladores i la convocatòria de l’IVACE del Pla Renove de Finestres 2016 de la Comunitat Valenciana, destinat a la rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra (envidrament, marc i contramarc) en habitatges habituals de la Comunitat Valenciana.
2. Es consideren beneficiaris de les ajudes totes les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’un habitatge d’ocupació habitual ubicada a la Comunitat Valenciana.
No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
3. Així mateix es regula en aquesta convocatòria l’adhesió de comerços i empreses instal·ladores necessàries per al seu desenvolupament.
4. Per a un millor enteniment de la convocatòria es defineixen els termes següents:
a) Sol·licitant/comprador: persona física propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana que desitja substituir les finestres i/o portes-finestra que hi té instal·lades.
b) Beneficiari/comprador: persona física propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana que haja sigut adjudicatària de l’ajuda per a la substitució de les finestres i/o portes-finestra.
c) Comerços/empreses instal·ladores: persona física o jurídica que exerceix una activitat econòmica relacionada amb el muntatge, la instal·lació o la reforma de finestres
d) Entitat col·laboradora: entitat externa que col·laborarà en la gestió de la convocatòria d’ajudes, segons el que estableix l’article 7 d’aquesta resolució.
e) Campanya: període durant el qual es podran comprar i substituir les finestres i portes-finestra i optar a l’ajuda d’aquesta convocatòria.
f) Oficina de campanya: són els mitjans humans, informàtics i telefònics que l’entitat col·laboradora destina al desenvolupament de la convocatòria, per al seu control i correcta gestió.
g) Bo d’ajuda: full normalitzat de sol·licitud d’ajudes que ha de tramitar-se telemàticament o per correu ordinari davant de l’oficina de campanya segons el que disposa l’article 9 d’esta resolución.
 8. Termini per a realitzar la renovació 1. La data d’inici de campanya serà el 12 de gener de 2016 i finalitzarà el 17 de juny de 2016, o en el moment d’esgotament del pressupost assignat a aquesta convocatòria. Si aquesta circumstància es produeix amb anterioritat al 17 de juny de 2016, finalitzarà la concessió de les ajudes per mitjà de publicació en el DOCV de la corresponent Resolució de la directora general de l’IVACE.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia