viernes, 25 de diciembre de 2015

10 places del cos d'intervenció (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.

Bases específiques
—1 Places, funcions, perfil professional i temari
1.1 Descripció de les places Es convoca el procés selectiu de lliure accés per proveir 10 places del cos d'intervenció (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, de les quals 1 correspon al 10% addicional. D'aquestes places, 2 es reserven per als aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades. Les places reservades que no es cobreixin, s'acumularan a la resta de places.
En el supòsit que els aspirants amb la condició legal de discapacitats reconeguda que participin per la via de reserva, superin el procés selectiu sense obtenir plaça per aquesta via, optaran a les places generals en les mateixes condicions que la resta d'aspirants, amb l'ordre que els correspongui en funció de la puntuació obtinguda en el concurs oposició.
Fins a la resolució d'aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.
1.2 Funcions i perfil professional. Les funcions que corresponen a les persones funcionàries del cos d'intervenció (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya són les funcions interventores que comprenen la intervenció prèvia o crítica de tots els actes, documents i expedients susceptibles de produir drets o obligacions, de contingut econòmic o moviment de fons i valors; el control financer en l'àmbit territorial de l'Administració de la Generalitat; les funcions comptables previstes a la normativa; la intervenció de l'aplicació de les quantitats destinades a obres, subministraments, adquisicions i serveis, incloent-hi el seu examen documental; la interposició de recursos i reclamacions en els supòsits que prevegin les lleis i les altres funcions que preveu la Llei 16/1984, de 20 de març, de l'Estatut de la funció interventora i posteriors modificacions legislatives, i els articles 63 al 82 i 97 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i modificacions posteriors.
La descripció orientativa de les tasques a desenvolupar es conté a l'annex 2.
El perfil de competències professionals del cos d'intervenció és el que consta a l'annex 3.
1.3 Temari. El temari sobre el que versaran les proves i exercicis del present procés selectiu és l'aprovat per la Resolució GRI/1825/2014, de 29 de juliol (DOGC núm. 6677, d'1.8.2014; correccions d'errades al DOGC núm. 6711 de 22.9.2014 i al DOGC núm. 6986 de 29.10.2015).
—2 Requisits i condicions de les persones participants. A més dels requisits i condicions de caràcter general previstos al punt 2 de les bases generals i a la normativa de funció pública d'aplicació general, s'han de complir els requisits següents:
2.1 Titulació. Les persones que participin en aquest procés selectiu han d'estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol acadèmic oficial corresponent a la titulació universitària oficial de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
2.2 Llengua catalana. Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
—3 Sol·licituds i taxa. Les sol·licituds s'han d'adreçar a la directora general de Funció Pública en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC {del 24 de desembre de 2015 al 12 de gener de 2016, a.i.}, i es tramiten de conformitat amb el que es preveu a l'annex 4.
Amb la sol·licitud, la persona aspirant dóna el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent. Així mateix, dóna el consentiment perquè l'òrgan convocant, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Tribunal Qualificador realitzin les comprovacions pertinents i les acreditacions d'ofici a partir de les dades que consten en el Registre general de personal, en la base de dades de Convocatòries de selecció, així com d'aquelles de què disposen les administracions públiques. Quan no es puguin verificar les dades, els aspirants hauran de presentar la documentació corresponent d'acord amb el que determinen aquestes bases.
Així mateix, amb la sol·licitud, la persona aspirant declara que no està inclosa en cap dels supòsits d'incompatibilitat que preveu la legislació vigent, o que sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, en el cas que sigui nomenada.
—6 Calendari, lloc i convocatòria de realització de les proves. 6.1 Calendari. Les proves s'iniciaran a partir del mes d'abril de 2016.
6.2 Lloc de celebració de les proves Les proves d'aquest procés es realitzaran a Barcelona.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia