viernes, 25 de diciembre de 2015

1- TAG (grup A1). Ajuntament de Calonge (Girona)

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 236 de data 9 de desembre de 2015 es fa pública la convocatòria i es publiquen íntegrament les bases per a la provisió en règim de funcionari interí del següent lloc de treball:
- TAG (grup A1)
Les instàncies i sol·licituds per prendre part en les proves selectives s'haurà de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes establertes en la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC i durant el termini improrrogable de 15 dies naturals.{del 25 de desembre de 2015 al 8 de gener de 2016, a.i-}
Els successius anuncis referents a la convocatòria es publicaran, si s'escau, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquesta Corporació. www.calonge.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia