miércoles, 23 de diciembre de 2015

29 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de comunicació en la Presidència de la Generalitat i en les conselleries, durant l’exercici 2016/2017.

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2015, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen vint-i-nou beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de comunicació en la Presidència de la Generalitat i en les conselleries, durant l’exercici 2016/2017. [2015/10256]
 Objecte Les beques que es regulen en aquestes bases tenen per objecte completar i desenvolupar la formació acadèmica de jóvens amb el títol de graduat o graduada en Ciències de la Informació, branques Periodisme, Imatge Audiovisual i Auditiva i en Comunicació Audiovisual, a través de la realització de pràctiques professionals en Presidència de la Generalitat i en les conselleries o organismes que en depenen a la Comunitat Valenciana, en aquelles tasques relacionades amb les esmentades titulacions que siguen adequades per a adquirir formació complementària i especialització.
Nombre i organisme on s’efectuaran les pràctiques 1. Es convoquen 29 beques, d’acord amb les classes següents: PE (Periodistes) i AU (Audiovisuals)
2. Les persones beneficiàries de les beques realitzaran les seues pràctiques en les dependències de Presidència de la Generalitat i en les conselleries o organismes que en depenen a la Comunitat Valenciana.
Requisits que han de tindre els sol·licitants 1. Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria hauran de reunir els requisits següents, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:
a) Estar en possessió del títol de graduat o graduada indicat a continuació, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la seua finalització.
Classe PE: Grau en Ciències de la Informació, branca de Periodisme, o Grau en Comunicació Audiovisual.
Classe AU: Grau en Ciències de la Informació, branca d’Imatge Audiovisual i Auditiva, o Grau en Comunicació Audiovisual.
b) No ser major de 35 anys.
c) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
d) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. No podran optar a estes beques els que en el moment de publicar-se la convocatòria ja estiguen gaudint d’una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que s’està gaudint o que resten menys de dos mesos per a la seua finalització.
Duració de la beca i pròrroga 1. El període de duració de les beques serà de dotze mesos des de la data que s’indique en la resolució de concessió, que serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i la data d’inici no podrà ser anterior al 16 abril de 2016.
La no incorporació injustificada d’un becari/a en la data indicada en la resolució de concessió, s’interpretarà com una renúncia a la beca concedida. En aquest cas es podrà concedir una nova beca a la persona candidata que corresponga segons la borsa de reserva per a substitucions que es cree a aquest efecte, o podrà deixar-se deserta.
2. Sense perjuí del que preveu el paràgraf anterior, el període de duració podrà prorrogar-se sense necessitat de nova convocatòria per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja la disponibilitat pressupostària corresponent i l’exercici de l’activitat que s’estiga efectuant així ho requerisca o aconselle, quan es complisquen els condicionants exposats. En cap cas el beneficiari de la beca pot superar el període de 36 mesos, tal com preveu la base tercera d’esta convocatòria.
 Dotació econòmica individual i pagament de la beca 1. La dotació econòmica de cada una de les beques serà de mil (1.000) euros mensuals bruts.  ...
Termini, lloc i forma de presentació de les sol·licituds 1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {del 24 de desembre de 2015 al  13 de gener de 2016, a.i.}
2. Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran la sol·licitud exclusivament per via telemàtica. Per a això accediran a la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, punxaran en l’apartat «Serveis en línia» i buscaran el tràmit de sol·licitud de beca dissenyat a aquest efecte.  ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia