viernes, 18 de diciembre de 2015

1 conserge mantenidor, (AP). * Codi convocatòria 05/15. Ajuntament de Blanes (Girona)

Ajuntament de Blanes  ANUNCI sobre selecció de personal.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2015 l'Ajuntament de Blanes ha aprovat les següents bases de selecció de personal :
Laboral temporal
* Codi convocatòria 05/15
L'objecte d'aquesta convocatòria es la selecció d'un/a conserge mantenidor, grup de titulació AP i complement de destí 12, en règim de contractació laboral temporal d'interinitat per vacant, mitjançant el sistema de concurs amb comprovació pràctica i entrevista personal.
Les bases íntegres de la convocatòria estan exposades al tauler d'anuncis i a la pàgina web d'aquesta corporació.  www.blanes.net
Es fa públic als efectes de presentació d'instàncies durant el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent a aquell en què aparegui publicat l'últim dels anuncis de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.(DOGC) {del 19 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016, a.i.}
Els següents anuncis es publicaran al tauler d'edictes i a la pàgina web d'aquest Ajuntament. www.blanes.net

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia