viernes, 18 de diciembre de 2015

borsa d'operaris de manteniment . Institut Municipal d'Esports de Vic (Barcelona)

Mitjançant Decret del president de l'Institut Municipal d'Esports (IME), de data 11 de desembre de 2015, s'han aprovat les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció de personal laboral temporal per cobrir les vacants que es produeixen de personal per a la creació d'una borsa d'operaris de manteniment per a cobrir possibles vacants i substitucions que puguin produir-se durant els propers 2 anys.
A continuació es publiquen com annex íntegrament les bases esmentades i s'informa que el termini per a presentar les sol·licituds serà de dotze dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Provincia.
Bases que regiran la convocatòria per a la creació d'una borsa d'operaris de manteniment per a cobrir possibles vacants i substitucions.
Base 1a. Objecte de les bases. La present oposició té com a finalitat seleccionar operaris de manteniment de l'Institut Municipal d'Esports per a cobrir les possibles vacants i substitucions que puguin produir-se durant dos anys d'acord amb que s'estableix als arts. 94 i 95.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Base 2a. Condicions dels aspirants. Per ser admesos a la realització de les proves selectives les persones aspirants hauran de complir els requisits següents, tots ells referits a la data què finalitzi el període de presentació de sol·licituds per a prendre part en les proves selectives:
a) Tenir nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la d'altres estats als quals els hi sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya.
b) Tenir 16 anys d'edat i no excedir l'edat legal de jubilació.
c) Estar en possessió del títol acadèmic de certificat d'escolaritat o equivalent.
d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions corresponents.
e) No haver estat separat/da, per mitjà de resolució disciplinària ferma del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques.
f) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.
Base 3a. Presentació de sol·licituds. El procés de selecció s'iniciarà amb la convocatòria i aquesta serà publicada al Butlletí Oficial de la Província. Les bases de la convocatòria s'exposaran al web de l'Institut Municipal d'Esports i de l'Ajuntament.  www.esportsvic.cat    www.vic.cat
Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar una sol·licitud en la qual declararan que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria, referits a la data de finalització del termini fixat per a la presentació de sol·licituds. El model de sol·licitud serà el propi Ajuntament per a participar en processos selectius.
Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l'Institut Municipal d'Esports o en les formes establertes a l'art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, dins del termini de dotze dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Caldrà adjuntar a la sol·licitud els documents preceptius següents:
- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets d'obtenció.
- Certificat del nivell B de la Junta Permanent de Català o equivalent, si s'escau.
- Fotocòpia del permís de conduir de la classe B.
- Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, certificat acreditatiu dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi, si escau
- L'import de la taxa pels drets d'examen, fixats per aquesta convocatòria, és de 4,00 euros. El pagament es podrà fer efectiu directament al registre de l'IME, o mitjançant gir postal o telegràfic o per transferència bancaria a la c/c del BBVA, núm. ES61 0182 6035 48 0201562556, oberta a nom de l'IME, sent precís que quedi clar davant l'entitat destinatària de la transferència que el pagament es fa en concepte de drets d'examen. Estan exempts del pagament les persones que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) i així ho acreditin amb el corresponent certificat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia